Tietoa sivustosta

Kieliprofiilin tavoitteet

Kieliprofiilin tavoitteena on

 • vahvistaa opiskelijan käsitystä eri kielten taidoistaan, vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan
 • vahvistaa opiskelijan taitoja tunnistaa ja kuvata omaa kielitaitoaan
 • kehittää opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin taitoja
 • auttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisten kielitaitojen merkitystä hänen elämän- ja urasuunnitelmiensa kannalta ja samalla tukea hänen hyvinvointiaan
 • tukea jatkuvaa oppimista ja oman osaamisen kehittämistä.

Kieliprofiilin toteuttamistavoista ja sisällöstä päätetään paikallisesti. Kieliprofiilisivusto toimii tukena kieliprofiilin paikallisessa kehittämisessä.

Kieliprofiilin sisältö ja toteutus

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2019) todetaan, että jokainen opiskelija laatii itselleen opintojen aikana henkilökohtaisen kieliprofiilin (ks. esim. A-englanti ePerusteissa). Opetushallituksen verkkosivuilla on malli kieliprofiilin pääasiallisiksi sisällöiksi.

Mitä kieliprofiilin tulisi vähintään sisältää?

Opintojen alussa opiskelijaa ohjataan:

Kokoamaan kuvauksen eri kielten taidoistaan

Kuvauksessa opiskelija

 • arvioi taitojansa eri kielissä
 • asettaa tavoitteet oppimiselleen
 • pohtii keinoja saavuttaa asetetut tavoitteet.
Pohtimaan ja kuvaamaan omia kieltenopiskelutaitojaan

Pohdinnassa voidaan huomioida esimerkiksi

 • omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • opiskelumotivaatiota ja merkityksellisyyttä lisäävät näkökulmat
 • itsearviointitaidot ja palautteen käsittely.
Pohtimaan ja erittelemään, missä ja mihin tarkoituksiin kielitaitoa voi hyödyntää

Opiskelija voi pohtia kielitaidon hyödyntämistä esimerkiksi

 • jatko-opinnoissa
 • erilaisissa työtehtävissä
 • vapaa-ajalla, harrastuksissa, jne
 • kansainvälisissä yhteyksissä (voivat liittyä kaikkiin edellisiin).

Opiskelijan kielivaranto kattaa äidinkielet, koulussa opitut kielet ja koulun ulkopuolella hankitun kielitaidon. Opiskelija voi työstää kuvauksia taidoistaan itsenäisesti tai yhdessä opettajan ja/tai muiden opiskelijoiden kanssa.  Opiskelija päättää itsenäisesti tai yhdessä opettajan kanssa, mille aikaväleille oppimiseen liittyviä tavoitteita asetetaan. Aikaväli voi käsittää osan lukioajasta, mutta mieluusti koko lukioajan. Jotta käsitys kielitaidon kartuttamisesta läpi elämän tulee todellisemmaksi, tavoitteita on hyvä asettaa myös pidemmälle aikavälille, esimerkiksi viiden vuoden päähän. Opiskelijan itselleen asettamiin tavoitteisiin palataan vähintään A-kielen 6. moduulissa.

Kieli-CV

Kieli-CV:n olisi hyvä sisältää

 • Osaamiskuvaukset jokaisesta opiskelijan osaamasta kielestä EVK-taitotasolla ja sanallisesti kuvattuna.
 • Kuvaus kertyneestä kansainvälisyysosaamisesta.
  Kansainvälisyysosaamisella tarkoitetaan kontekstitietoa (kohdekielellä) ja maailmankansalaisuuden taitoja (minä ja maailma), eli historiallista, poliittista ja kulttuurista tietoa kohdekielellä tai kohdekielistä. Kuvaus voi sisältää esimerkiksi arkeen, keskusteluun ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää tietoa populaarikulttuurista ja/tai mediasta. Kuvaukseen voi lisätä tietoa yhteyksistä, joissa opiskelija käyttää kulttuurienvälistä toimintakykyään, kuten harrastukset ja työt.

Kieliprofiili osana kaikkea oppimista

Tässä kieliprofiilissa kielitaitoa lähestytään kokonaisvaltaisesta näkökulmasta; kielitaito käsittää tilanne-, konteksti-, tarve- ja tavoitekohtaista osaamista, eli esimerkiksi taitoa vaikuttaa sanoilla, taitoa kohdata toiseutta sekä taitoa toimia kielitietoisesti. Erilaisia kielitaitoja tarkastellaan eri asteisina ja myös toisiinsa limittyvinä kykyinä toimia sekä lukiossa että ennen kaikkea sen jälkeen opinnoissa, työssä ja globaaleissa yhteisöissä. Samassa yhteydessä tuodaan esille, miten eri oppiaineiden sisältöjä ja kieliaineita yhdistämällä avautuu mahdollisuuksia laaja-alaisen osaamisen omaksumiseen.  Verkkosivustoa on kehitetty niin, että se tarjoaisi malleja rakentaa kieliprofiilia osaksi jokaista kielten moduulia ja lisäksi kannustaisi yhdistämään kieliaineita (vieraat kielet, toinen kotimainen, ÄI/MO) muihin oppiaineisiin (matematiikka, historia, psykologia, kuvataide, liikunta jne.).

Kieliprofiili arviointityökaluna

Kieliprofiili on ensisijaisesti opiskelijan työkalu. Kieliprofiili ei itsessään tuo lukion kieltenopetuksen opettajan tekemiin arviointeihin mitään lisäarvoa, ellei sitä nivota päämäärätietoisesti osaksi arviointikäytänteitä. Kieliprofiili antaa tähän hyvät mahdollisuudet, etenkin formatiivisen arvioinnin apuvälineenä. Se ohjaa opiskelijaa seuraamaan omaa oppimistaan ja kehittymistään sekä kehittämään omia itse- ja vertaisarviointitaitoja. Opettaja ohjaa tätä prosessia ja voi hyödyntää kieliprofiilin sisältöjä antaessaan palautetta opiskelijan osaamisesta.

Monipuolista arviointia lukion kieltenopetuksessa kuvataan tarkemmin oph.fi-verkkosivuilla.

Verkkosivuston hyödyntäminen

Verkkosivustolle kootut materiaalit ovat tukimateriaalia. Kaikkea materiaalia saa vapaasti käyttää. Tehtävät ovat esimerkkejä, joita saa muokata omaan käyttöön sopivaksi. Samoihin tehtäviin voidaan palata eri vaiheissa opintoja.

Vastaa