Tietoa sivustosta

Kieliprofiilin tavoitteet

Tämä sivusto on vain yksi tulkinta kieliprofiilista ja sen sisällöistä. Sivustoa on kehitetty yhdessä Opetushallituksen kanssa ja työssä on pyydetty palautetta mm. opettajilta, opiskelijoilta ja korkeakouluilta.

Lopullisesta muodosta riippumatta kieliprofiilin yhteisenä tavoitteena on

 • vahvistaa opiskelijan käsitystä eri kielten taidoistaan sekä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan niihin liittyen
 • vahvistaa opiskelijan taitoja tunnistaa ja kuvata omaa kielitaitoaan
 • kehittää opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin taitoja
 • auttaa opiskelijaa tunnistamaan erilaisten kielitaitojen merkitystä hänen elämän- ja urasuunnitelmiensa kannalta ja samalla tukea hänen hyvinvointiaan
 • tukea jatkuvaa, elinikäistä oppimista kannustamalla oman osaamisen kehittämiseen ja antamalla siihen työkaluja.

Kieliprofiilin sisältö ja toteutus

Mitä kieliprofiilin tulisi vähintään sisältää?

Lukion opetussuunnitelman perusteissa (2019) todetaan, että jokainen opiskelija laatii itselleen opintojen aikana henkilökohtaisen kieliprofiilin (ks. esim. A-englanti ePerusteissa). Opetushallituksen verkkosivuilla on kuvattu yksi malli kieliprofiilin pääasiallisiksi sisällöiksi.

Tämän verkkosivusto on koottu siitä lähtökohdasta, että opintojen alussa jokaisen opiskelijan olisi suositeltavaa vähintään

Koota kuvaus eri kielten taidoistaan

Kuvauksessa opiskelija

 • arvioi taitojansa eri kielissä
 • asettaa tavoitteet oppimiselleen
 • pohtii keinoja saavuttaa asetetut tavoitteet.
Pohtia ja kuvata omia kielenopiskelutaitojaan

Pohdinnassa voidaan huomioida esimerkiksi

 • omat vahvuudet ja kehittämiskohteet
 • opiskelumotivaatiota ja merkityksellisyyttä lisäävät näkökulmat
 • itsearviointitaidot ja palautteen käsittely.
Pohtia ja eritellä, missä ja mihin tarkoituksiin kielitaitoa voi hyödyntää

Opiskelija voi pohtia kielitaidon hyödyntämistä esimerkiksi

 • jatko-opinnoissa
 • erilaisissa työtehtävissä
 • vapaa-ajalla, harrastuksissa, jne
 • kansainvälisissä yhteyksissä (voivat liittyä kaikkiin edellisiin)

Opiskelijan kielivaranto kattaa äidinkielet, koulussa opitut kielet ja koulun ulkopuolella hankitun kielitaidon. Opiskelija voi työstää kuvauksia taidoistaan itsenäisesti tai yhdessä opettajan ja/tai muiden opiskelijoiden kanssa.  Opiskelija päättää itsenäisesti tai yhdessä opettajan kanssa, mille aikaväleille oppimiseen liittyviä tavoitteita asetetaan. Aikaväli voi käsittää osan lukioajasta, mutta mieluusti koko lukioajan. Jotta käsitys kielitaidon kartuttamisesta läpi elämän tulee todellisemmaksi, tavoitteita on hyvä asettaa myös pidemmälle aikavälille, esimerkiksi viiden vuoden päähän. Opiskelijan itselleen asettamiin tavoitteisiin palataan vähintään A-kielen 6. moduulissa.

Viimeistään opintojen loppuvaiheessa jokaista opiskelijaa suositellaan laatimaan oma kieli-CV.

Kieli-CV

Kieli-CV:n olisi hyvä sisältää

 • Osaamiskuvaukset jokaisesta opiskelijan osaamasta kielestä EVK-taitotasolla ja sanallisest kuvattuna.
 • Kuvaus kertyneestä kulttuurisesta osaamisesta.
  Kulttuurisella osaamisella tarkoitetaan kontekstitietoa (kohdekielellä) ja maailmankansalaisuuden taitoja (minä ja maailma), eli historiallista, poliittista ja kulttuurista tietoa kohdekielellä tai kohdekielistä. Kuvaus voi sisältää esimerkiksi arkeen, keskusteluun ja ajankohtaisiin aiheisiin liittyvää tietoa populaarikulttuurista ja/tai mediasta. Kuvaukseen voi lisätä tietoa yhteyksistä, joissa opiskelija käyttää kulttuurienvälistä toimintakykyään, kuten harrastukset ja työt.

Kieliprofiili osana kaikkea oppimista

Tässä kieliprofiilissa kielitaitoa lähestytään kokonaisvaltaisesta näkökulmasta; kielitaito käsittää tilanne-, konteksti-, tarve- ja tavoitekohtaista osaamista, eli esimerkiksi taitoa vaikuttaa sanoilla, taitoa kohdata toiseutta sekä taitoa toimia kielitietoisesti. Erilaisia kielitaitoja tarkastellaan eri asteisina ja myös toisiinsa limittyvinä kykyinä toimia sekä lukiossa että ennen kaikkea sen jälkeen opinnoissa, työssä ja globaaleissa yhteisöissä. Samassa yhteydessä tuodaan esille, miten eri oppiaineiden sisältöjä ja kieliaineita yhdistämällä avautuu mahdollisuuksia laaja-alaisen osaamisen omaksumiseen. 

Verkkosivustoa on kehitetty niin, että se tarjoaisi malleja rakentaa kieliprofiilia osaksi jokaista kielten moduulia ja lisäksi kannustaisi yhdistämään kieliaineita (vieraat kielet, toinen kotimainen, ÄI/MO) muihin oppiaineisiin (matematiikka, historia, psykologia, kuvataide, liikunta jne.). Tällainen toteutustapa voi edellyttää opettajilta aiempaa enemmän yhteistyötä ja yhteistä suunnitteluaikaa, mutta ohjaa samalla LOPS2019:n mukaiseen laaja-alaisen osaamisen työstämiseen eri yhteyksissä. Samalla vahvistuvat niin opiskelijoiden kuin opettajien havainnot ja ymmärrys kielen merkityksestä kaikessa oppimisessa. Kielitietoisuus tukee jokaisen opiskelijan oppimista.

Kieliprofiilia on suunniteltu kaikkien opiskelijoiden täydennettäväksi koko lukio-opintojensa ajan. Samoihin tehtäviin voidaan palata muutamaan otteeseen opintojen aikana, jotta opiskelijan ajattelun, oppimisen ja osaamisen; myös laaja-alaisen osaamisen kehittyminen tulisi paremmin esiin.

Kieliprofiili-sivustolle lisätään käytännön ratkaisuja oppiaineita yhdistävän toteutustavan toteuttamiseen.

Kieliprofiili arviointityökaluna

Kieliprofiili on ensisijaisesti opiskelijan työkalu. Kieliprofiili ei itsessään tuo lukion kieltenopetuksen opettajan tekemiin arviointeihin mitään lisäarvoa, ellei sitä nivota päämäärätietoisesti osaksi arviointikäytänteitä. Kieliprofiili antaa tähän hyvät mahdollisuudet, etenkin formatiivisen arvioinnin apuvälineenä. Se ohjaa opiskelijaa seuraamaan omaa oppimistaan ja kehittymistään sekä kehittämään omia itse- ja vertaisarviointitaitoja. Opettaja ohjaa tätä prosessia ja voi hyödyntää kieliprofiilin sisältöjä antaessaan palautetta opiskelijan osaamisesta.

Monipuolista arviointia lukion kieltenopetuksessa kuvataan tarkemmin oph.fi-verkkosivuilla.

Verkkosivuston hyödyntäminen

Verkkosivustolle kootut materiaalit ovat tukimateriaalia. Kaikkea materiaalia saa vapaasti käyttää. Tehtävät ovat esimerkkejä, joita saa muokata omaan käyttöön sopivaksi. Jokaiseen tehtävään on kuitenkin kirjattu aihetunnisteena moduuli, johon tehtävä erityisesti liittyy. Samoihin tehtäviin palataan eri vaiheissa opintoja. Otamme mielellään myös vastaan ehdotuksia hyviksi esimerkkitehtäviksi!

On tärkeä huomata, ettei kaikkea olemassa olevaa materiaalia ole tarkoitus käyttää esimerkiksi yhden moduulin tai opintojakson aikana. Materiaalia on paljon, jotta opettajilla olisi valikoima, mistä valita.

Vastaa