Uppgifter

Sidan är under konstruktion.

Du kan börja med de här uppgifterna. Allra först kan man skriva ett motivationsbrev och göra mitt språkjag -uppgifterna (på kommande) 

Uppifter att fortsätta med enligt tema:

 • Självvärdering av språkkunskap
 • Beskrivning av språkkunskap
 • Internationalisering

Självvärdering av språkkunskap

Mina språkkunskaper

1. Räkna upp/lista alla de språk och dialekter du använder med din familj/dina vänner.

2. Räkna upp/lista de språk du lärt dig/studerat i skolan. Kom ihåg att nämna eventuella språkklubbar, korta kurser och språkduschar både inom småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Vilket språk är ditt skolspråk?

3. Räkna upp/lista de språk du använder och hör i samband med dina hobbyer och på fritiden. Hurdana språkkunskaper finns i till exempel din kompiskrets?

4. Lista/räkna upp de övriga språken som hör till din språkvärld, dvs. språken i din gemenskap. Vilka språk talas i ditt gymnasium? Beakta även dialekter och register*.

5. Räkna till sist upp/Lista dina önskemål: Vilka språk skulle du vilja kunna bättre? Vilka språk skulle du vilja börja lära dig? Vad skulle du vilja göra på olika språk?

* Tilläggsuppgift: Vad har du lärt dig om dialekter och register i modersmål och litteratur eller lektionerna i svenska som andraspråk?

Utnyttjande av grundläggande färdigheter i språk

Diskussion i par.

 1. Har du hamnat i en situation i vilken du haft nytta av grundläggande färdigheter i språk? Vad hände och hur framskred situationen? Vilka språk eller övriga medel använde du/ni?
 2. Hitta med ditt par på en situation där ni träffas för första gången och använder ett annat språk/andra språk än era modersmål.

Beskrivning av språkkunskap

Granskning av släktträd

Reflektera med hjälp av ett släktträd över din egen språkliga och kulturella bakgrund. Hur framkommer flerspråkighet i din familj eller din släkt?

Flerspråkighet på video
 1. Sök en video i vilken det används flera språk parallellt. På vilka ställen/i vilka situationer byter man språk?
 2. I vilka situationer använder du själv olika språk parallellt?
 3. Gör en egen video där du mångsidigt använder olika språk.  
Språk i vardagen
 1. Utnyttjar du många olika språk i din vardag? På vilka sätt?
 2. Hur kunde du använda dina färdigheter i andra språk för att förstå ett särskilt språk?
 3. Lånar du ord från olika språk då du inte kommer ihåg ett visst begrepp i ett språk? Ge ett par exempel.
Anpassning av språket

Har du märkt att du anpassar ditt språk enligt vem du talar med? På vilket sätt? Fundera till exempel på hur du talar med en släkting som är yngre än dig, hur du förklarar något som har med teknik att göra för en äldre person eller hur du skulle tala till en eventuell arbetsgivare i en arbetsintervju.

Språket i social medier

Reflektera över din språkanvändning i olika situationer och för olika syften

 1. Beskriv kort (högst 50 ord) hur du använder språket i sociala medier. Kom ihåg att även emojin, bilder, videon och ljudmeddelanden är kommunikationssätt.
 2. Beskriv kort hur kommunikation med vänner och kommunikation med familjen skiljer sig från varandra. Du kan till exempel funder på om du använder språket annorlunda när du talar till en familjemedlem (till exempel användning av emojin, ett mer vårdat språk).
Språkanvändning i olika situationer

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgiften ’Mina språkkkunskaper’.

Reflektera i par:

 1. Var och med vem använder du olika språk (till exempel i skolan, hemma, i hobbyn)?
 2. Använder du språk på olika sätt i skolan och hemma?

Till läraren: Uppgiften kan utgöra en muntlig prestation som för intyg på muntlig språkfärdighet i modul 1. Uppgiften kan också användas som underlag för dialog eller monolog.

Kunskapsnivåerna i olika situationer

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgiften ’Mina språkkkunskaper.’

Reflektera över hur du kan använda alla språken i din lista/alla de språk du räknat upp. Du kan börja med att jämföra hur du kan använda olika språk i olika situationer. Undvik att använda alltför allmänna beskrivningar, exempelvis ’jag talar finska bra och franska nöjaktigt’.

Beskrivning av språkkunskap

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgiften ’Mina språkkkunskaper’. 

 • Ge en kort verbal beskrivning av din kunskap/dina färdigheter för varje språk du kan i tabellen nedan.
 • Skriv även in kunskapsnivån enligt Nivåskalan för växande språkkunskap.
 • Ställ upp ett mål för dig själv: vilka färdigheter kunde du förbättra i varje språk?
 • Fyll i tabellen under gymnasiestudiernas gång och lägg till, eller länka till, dina prestationer för varje språk. 

​​​​​​​Inkludera den sista kolumnen i din språk-CV i slutet av studierna.

SpråkHöst 2020Höst 2021Höst 2022Vår 2023
Inkludera den här kolumnen i din språk-CV!
HemspråkLägg till en beskrivning av dina kunskaper (verbal beskrivning och CEFR-kunskapsnivå). Lägg även till mål: vad skulle du vilja kunna bättre?Verbal beskrivning

Kunskapsnivå
Skolspråk
A-språk
B-språk
(ytterligare språk)

Internationalisering

Inledande reflektion kring språk, kultur och internationalisering

Vad är internationalisering? Läs följande text på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Reflektera över följande frågor på egen hand eller tillsammans med ditt par. Som stöd för kan även pyramidmodellen för internationalisering användas. 

1) Hur förstår du internationalisering? Hur skiljer sig följande från varandra

a. internationalisering och globalisering

b. internationella och globala ärenden/saker

c. internationellt kunnande och globalt kunnande

2) I vilka läroämnen har man behandlat global fostran och/eller världsmedborgarskap. Är begreppen nya eller bekanta från tidigare? Hurdant kunnande har du som anknyter till dem? Hur anknyter ditt kunnande till dina språkkunskaper? Anknyter ditt kunnande till andra läroämnen än till språk och språkkunskap?