Uppgifter

Sidan är under konstruktion.

Du kan börja med de här uppgifterna. Allra först kan man skriva ett motivationsbrev och göra mitt språkjag -uppgifterna (på kommande) 

Uppifter att fortsätta med enligt tema:

 • Självvärdering av språkkunskap
 • Beskrivning av språkkunskap
 • Utveckling av språkkunskap
 • Språkinlärningsförmåga
 • Internationalisering

Självvärdering av språkkunskap

Mina språkkunskaper

1. Räkna upp/lista alla de språk och dialekter du använder med din familj/dina vänner.

2. Räkna upp/lista de språk du lärt dig/studerat i skolan. Kom ihåg att nämna eventuella språkklubbar, korta kurser och språkduschar både inom småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Vilket språk är ditt skolspråk?

3. Räkna upp/lista de språk du använder och hör i samband med dina hobbyer och på fritiden. Hurdana språkkunskaper finns i till exempel din kompiskrets?

4. Lista/räkna upp de övriga språken som hör till din språkvärld, dvs. språken i din gemenskap. Vilka språk talas i ditt gymnasium? Beakta även dialekter och register*.

5. Räkna till sist upp/Lista dina önskemål: Vilka språk skulle du vilja kunna bättre? Vilka språk skulle du vilja börja lära dig? Vad skulle du vilja göra på olika språk?

* Tilläggsuppgift: Vad har du lärt dig om dialekter och register i modersmål och litteratur eller lektionerna i svenska som andraspråk?

Utnyttjande av grundläggande färdigheter i språk

Diskussion i par.

 1. Har du hamnat i en situation i vilken du haft nytta av grundläggande färdigheter i språk? Vad hände och hur framskred situationen? Vilka språk eller övriga medel använde du/ni?
 2. Hitta med ditt par på en situation där ni träffas för första gången och använder ett annat språk/andra språk än era modersmål.

Beskrivning av språkkunskap

Granskning av släktträd

Reflektera med hjälp av ett släktträd över din egen språkliga och kulturella bakgrund. Hur framkommer flerspråkighet i din familj eller din släkt?

Flerspråkighet på video
 1. Sök en video i vilken det används flera språk parallellt. På vilka ställen/i vilka situationer byter man språk?
 2. I vilka situationer använder du själv olika språk parallellt?
 3. Gör en egen video där du mångsidigt använder olika språk.  
Språk i vardagen
 1. Utnyttjar du många olika språk i din vardag? På vilka sätt?
 2. Hur kunde du använda dina färdigheter i andra språk för att förstå ett särskilt språk?
 3. Lånar du ord från olika språk då du inte kommer ihåg ett visst begrepp i ett språk? Ge ett par exempel.
Anpassning av språket

Har du märkt att du anpassar ditt språk enligt vem du talar med? På vilket sätt? Fundera till exempel på hur du talar med en släkting som är yngre än dig, hur du förklarar något som har med teknik att göra för en äldre person eller hur du skulle tala till en eventuell arbetsgivare i en arbetsintervju.

Språket i social medier

Reflektera över din språkanvändning i olika situationer och för olika syften

 1. Beskriv kort (högst 50 ord) hur du använder språket i sociala medier. Kom ihåg att även emojin, bilder, videon och ljudmeddelanden är kommunikationssätt.
 2. Beskriv kort hur kommunikation med vänner och kommunikation med familjen skiljer sig från varandra. Du kan till exempel funder på om du använder språket annorlunda när du talar till en familjemedlem (till exempel användning av emojin, ett mer vårdat språk).
Språkanvändning i olika situationer

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgiften ’Mina språkkkunskaper’.

Reflektera i par:

 1. Var och med vem använder du olika språk (till exempel i skolan, hemma, i hobbyn)?
 2. Använder du språk på olika sätt i skolan och hemma?

Till läraren: Uppgiften kan utgöra en muntlig prestation som för intyg på muntlig språkfärdighet i modul 1. Uppgiften kan också användas som underlag för dialog eller monolog.

Kunskapsnivåerna i olika situationer

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgiften ’Mina språkkkunskaper.’

Reflektera över hur du kan använda alla språken i din lista/alla de språk du räknat upp. Du kan börja med att jämföra hur du kan använda olika språk i olika situationer. Undvik att använda alltför allmänna beskrivningar, exempelvis ’jag talar finska bra och franska nöjaktigt’.

Beskrivning av språkkunskap

Ta fram kartläggningen av din språkreserv som du gjorde i uppgiften ’Mina språkkkunskaper’. 

 • Ge en kort verbal beskrivning av din kunskap/dina färdigheter för varje språk du kan i tabellen nedan.
 • Skriv även in kunskapsnivån enligt Nivåskalan för växande språkkunskap.
 • Ställ upp ett mål för dig själv: vilka färdigheter kunde du förbättra i varje språk?
 • Fyll i tabellen under gymnasiestudiernas gång och lägg till, eller länka till, dina prestationer för varje språk. 

​​​​​​​Inkludera den sista kolumnen i din språk-CV i slutet av studierna.

SpråkHöst 2020Höst 2021Höst 2022Vår 2023
Inkludera den här kolumnen i din språk-CV!
HemspråkLägg till en beskrivning av dina kunskaper (verbal beskrivning och CEFR-kunskapsnivå). Lägg även till mål: vad skulle du vilja kunna bättre?Verbal beskrivning

Kunskapsnivå
Skolspråk
A-språk
B-språk
(ytterligare språk)

Utveckling av språkkunskap

Egen motivation till språkstudier

Titta på videon från British Council:

 1. Vilka språk kunde du studera mera?
 2. Hur kan realistiska mål och uppföljning av lärandet stödja motivationen till att studera språk?
 3. Hur kunde du vara mera motiverad i dina studier?
Språkkunskap och språkfärdigheter i olika kontexter

Gör en tankekarta där du kombinerar dina mål med den språkkunskap eller de språkfärdigheter som krävs för att uppnå målen. I vilka olika situationer behöver du språk? Vilka önskemål har du för framtiden? Vilket slags kunnande behöver du?

Du kan använda bilden nedan som exempel.

Mina mål

Som underlag för den här uppgiften kan du använda motivationsbrevet som du skrev tidigare.

Reflektera över vad du skulle vilja uppnå med dina språkstudier i gymnasiet. Du kan börja med att reflektera över mål från en bredare synvinkel.

1. Hur skulle du vilja utveckla dina olika språk? Vad skulle du vilja kunna efter att studierna i gymnasiet avslutas? vad skulle du vilja uppnå i det här studieavsnittet?

 • Mål 1
 • Mål 2
 • (Du kan räkna upp fler mål.)

Det krävs planering för att uppnå målen. Vilka steg måste du ta för att uppnå dina mål? Det är lättare att ta konkreta steg om du spjälker upp målen i mindre delar (delmål).

2. Försök att dela upp målen i delmål. Om du till exempel skulle vilja tala något språk mera flytande, reflektera över vad ett flytande tal består av.

 • Mål 1
 • Mål 2
 • (Du kan räkna upp fler mål.)

Reflektera till slut över vilka steg du måste ta för att nå dina mål. Vad borde du lära dig och hur kunde du öva dina färdigheter? Kom ihåg att du kan utveckla dina språkfärdigheter även i hobbyn och på fritiden.

Mina behov av språkfärdighet i framtiden
 1. Lista tre yrken som intresserar dig.
 2. Ta reda på vilken utbildning som krävs för de yrken du listade.
 3. Undersök till exempel med hjälp av universitetens webbsidor vilka språkkunskaper som krävs eller värderas i utbildningen
 4. Ta reda på vilka språkfärdigheter du behöver i arbetslivet. Försök att tänka på språkkunskap från ett bredare perspektiv än kunskaper i enskilda språk: vilka textgenrer används i utbildning och arbetsmiljö? Vilka specifika färdigheter behövs (kommunikation i flerspråkiga arbetsmiljöer, skriftligt myndighetsspråk)?
Nyttan med flerspråkighet

Reflektera i par.

 1. Var (till exempel i skolan, hemma, i hobbyer) och med vem använder du olika språk?
 2. Kan du dra nytta av olika språk när du försöker förstå eller lära dig andra språk? Kan du till exempel utnyttja dina kunskaper i engelska för att förstå enskilda ord i en tyskspråkig text? Hur? Har du erfarenhet av motsvarande situationer?

Språkinlärningsförmåga

Att ta emot respons

Ta fram något prov på kunnande (prestation) i språk som du gjort i gymnasiet.

a) Vilka saker har du fått respons på? (t.ex. textens struktur, hur flytande texten är, rättstavning)
b) Förstod du den respons du fick?
c) Var responsen enligt dig
– relevant?
– rättvis?
d) Hjälpte responsen dig förstå
– Vilka färdigheter du kunde förbättra?
– Vad du kunde fokusera mera på i framtiden för att få ett bättre resultat?
– Hur du kunde utveckla dina färdigheter?

Den här uppgiftenkan förverkligas till exempel som en del då man övar processkrivning.

Att ge respons

Behandla tillsammans med ditt par någon prestation som gjorts under studierna. Det kan till exempel gälla en skrivuppgift eller en muntlig uppgift som gjorts under lektionen.  

a) Ge respons på ditt pars prestation. Reflektera över följande saker

 • Vad fungerade särskilt bra i prestationen?
 • Vilka saker skulle du själv fästa vikt vid för att förbättra prestationen?
 • På vilka sätt skulle den som utfört prestationen kunna förbättra den? Varifrån kunde man få hjälp eller exempel (undervisningsmaterial, Youtube-kanaler etc.)?

b) Reflektera över den respons som ni gav till varandra

 • Hur kunde du konkret använda de råd som ditt par gav (nämn 2 konkreta sätt)?
 • Lärde du dig något nytt?
 • Kunde du ta emot responsen? Kan du utnyttja den i fortsättningen?
Språklig medvetenhet och läroämnenas språk

Den här uppgiften kan göras som par- eller grupparbete.

a) Hurdant språk används i olika läroämnen? Reflektera över språkanvändningen och i två olika läroämnen, som inte är språkämnen. (Kom ihåg att beakta även konst- och färdighetsämnen, till exempel gymnastik, musik och bildkonst!) Hurdana språkfärdigheter behövs, är det fråga om ekonomisk språkanvändning i matematik, kroppsspråkets kreativa uttryck etc.

b) På vilka sätt anknyter de färdigheter som du nämnde i a-frågan till det språk du lär dig i språkundervisningen?

Styrkor och utvecklingsområden

Reflektera över de egna styrkorna och utvecklingsområdena som språkinlärare. Du kan göra uppgiften tillsammans med ett par eller i grupp.

Mina styrkor som språkinlärare
1. Vilka saker och på vilka sätt lär du dig språk lättast?
2. Varför lär du dig vissa saker lättare? Kan du med det här som grund säga vad de egna styrkorna som språkinlärare är?

Mina utvecklingsområden som språkinlärare
1. Vilka saker kräver mest tid och fokus för att du ska lära dig?
2. Har det varit tillfällen i dina språkstudier då du varit osäker på vad som gått fel?
3. Finns det skillnader mellan din egen bedömning och lärarens bedömning av dina prestationer?

Utveckling och mål

Du har bedömt din förmåga att identifiera dina egna styrkor och utvecklingsområden som språkinlärare. Beskriv med vilka konkreta sätt/steg du kunde utveckla dig som språkinlärare och i vilka områden du skulle vilja utveckla dina kunskaper och färdigheter.

Till läraren: Uppgiften kan genomföras i form av en uppsats/skrivuppgift eller kan användas som en prestation som visas för intyget i muntlig språkfärdighet.

Språk och kultur utanför skolan
 1. Vad lär du dig om språk och kultur utanför skolan och hur kunde du utnyttja detta i dina studier?
 2. Har du fritidsintressen som anknyter till språk och kultur, men där språkinlärning inte spelar huvudrollen (till exempel videospel, salsakurser, olika grenar av självförsvar, origamikurser)?

Internationalisering

Inledande reflektion kring språk, kultur och internationalisering

Vad är internationalisering? Läs följande text på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Reflektera över följande frågor på egen hand eller tillsammans med ditt par. Som stöd för kan även pyramidmodellen för internationalisering användas. 

1) Hur förstår du internationalisering? Hur skiljer sig följande från varandra

a. internationalisering och globalisering

b. internationella och globala ärenden/saker

c. internationellt kunnande och globalt kunnande

2) I vilka läroämnen har man behandlat global fostran och/eller världsmedborgarskap. Är begreppen nya eller bekanta från tidigare? Hurdant kunnande har du som anknyter till dem? Hur anknyter ditt kunnande till dina språkkunskaper? Anknyter ditt kunnande till andra läroämnen än till språk och språkkunskap?