Språk, kultur och internationalisering

Under gymnasiestudierna lär du dig agera i en kulturellt och språkligt mångskiftande värld. Samtidigt är målet för studierna att stödja din utveckling till en aktiv världsmedborgare som har kunskap, färdighet och vilja att delta i diskussioner och verksamhet som gäller globala frågor.

Målet för studierna är att

 • identifiera vad internationalisering samt globalt och kulturellt kunnande innebär, vilket kunskaper som anknyter kunnande du redan har och hur det kan stärkas
 • du lär dig att verbalisera saker som anknyter till ämnesområdet och diskutera dem – till exempel då du söker jobb eller söker till fortsatta studier.
Globalt engagemang: Jag och världen.
Varför är språkkunskaper och kulturellt kunnande viktigt då vi talar om globalt samarbete?
Internationalisering på hemmaplan: Mina gemenskaper.
Vilka kunskaper som har att göra med internationalisering lär du dig i din vardag eller i din närmaste omgivning?
Språklig och kulturell identitet: Jag och min identitet.
Med vems ögon betraktar du världen och ur vilket perspektiv ser du på internationalisering?

Det här avsnittet framskrider i samma ordning som på bilden, från mitten utåt. Kärnan i bilden är det som händer på individnivå, alltså din egen tankevärld och dina egna känslor med vilka du reflekterar över sådant du möter i din vardag, till exempel språk, åsikter och beteenden. Vilka kunskaper, attityder och värderingar bygger din identitet sig på? Vilka delar har att göra med språk, kultur och att det finns en mångfald av människor och omständigheter — alltså det att vi lever i en internationell mångfald?

Gå därefter vidare till att reflektera över dina egna gemenskaper, till exempel din egen familj och dina vänner. Gemenskaperna kan också vara virtuella: i vilka grupper eller gemenskaper medverkar du eller följer du på sociala medier?

Vad förutsätts för att man ska kunna agera i dessa gemenskaper, vad fungerar bra, vad borde man ha mer kunskaper i, antingen du eller någon annan? Vilka situationer har att göra med språkfärdighet, och vilka sammanhang är sådana som kunde bero på olika kulturer? Mångfalden av människor, gemenskaper, språk och uppfattningar tar sig uttryck senast i det skedet då du inte själv förstår en annan eller inte blir förstådd av andra.

I den yttersta cirkeln på bilden finns globalt samarbete som en del av internationalisering. Du kan reflektera över ditt eget ansvar och dina möjligheter att påverka. Man brukar tala om världsmedborgarskap, alltså en strävan efter att utveckla världen i en mer rättvis, ansvarsfull och hållbar riktning. Redan i den grundläggande utbildningen får man lära sig olika sätt att påverka till exempel genom att vara med i grupper som främjar hållbar utveckling eller delta i frivilligverksamhet, såsom dagsverket. Färdigheter att agera som världsmedborgare kan också utvecklas genom att delta i skolans eller gymnasiets internationella verksamhet, i synnerhet då färdigheter som utvecklas genom utbytesstudier eller i internationella projekt. Internationellt kunnande kan också utvecklas i kompiskretsen eller i ett arbete där man är i interaktion med människor från olika kulturer och med olika bakgrund.

I språkprofilen kan du skriva in erfarenheter som du fått i samband med

 • internationella samarbetsprojekt i det egna gymnasiet
 • internationella kontakter i samband med sommarjobb och/eller på fritiden
 • (virtuella) utbytesstudier.

Hur utnyttjade du dina språkkunskaper i ovan nämnda situationer, lärde du dig något nytt eller påverkade det din uppfattning om kultur, och i så fall hur?

Internationellt kunnande genom mobilitet

Internationellt kunnande och andra, därtill hörande färdigheter kan utvecklas på många olika sätt. Internationalisering associeras ofta med verksamhet över nationsgränserna eller med utbytesstudier (internationell mobilitet), även om det finns många andra sätt att utöva internationell verksamhet.

I gymnasiet kan internationellt samarbete till exempel gå ut på att man anmäler sig som volontär till olika internationella organisationer som driver verksamhet i Finland, deltar i det egna gymnasiets internationella samarbetsprojekt med digitala förbindelser eller söker arbete hos ett internationellt företag i Finland.

Kärnan i det internationella kunnandet handlar ändå ofta om förståelsen av vilka kunskaper den internationella verksamheten medför, till exempel att lära sig samverka med olika människor eller att resa. Får man en bild av hur kulturen syns i vardagen och interaktionen med andra, eller enbart en ytlig bild av kulturen i ett annat land?


Jag och min identitet

Grunden för det språkliga och kulturella kunnandet är att förstå den egna identiteten: Från vilka utgångspunkter, med vilka attityder och värderingar närmar du dig situationer där du möter nya eller för dig främmande saker? Vilka språk och kulturer är din identitet uppbyggd av?

Uppgifter:


Jag och mina gemenskaper

Gemenskaper (till exempel skola, familj, kompisar och hobbygrupper) är allt mer mångskiftande och ofta är det så att nästan alla av gemenskapens medlemmar representerar fler än en kultur. Den egna identiteten består av delar  från många olika kulturer som man tillägnar sig i växelverkan med andra människor och gemenskaper. Förståelse för mångfaldens betydelse och värderingar förutsätter nyfikenhet och fördomsfrihet gentemot sådana saker som är nya eller obekanta för den egna gemenskapen. Förståelsen förutsätter  även att man känner igen kulturella stereotypier och generaliseringar och att man har en förmåga att lösgöra sig från dem.

I det här avsnittet är målet att förstå hur man genom språk kan uppmuntra eller begränsa sina egna eller andras möjligheter att delta och påverka samhället, och hitta sätt att agera i olika kommunikationssituationer, även då man saknar ett gemensamt språk.

Uppgifter:

Mediering ─ konstruktiv kommunikation

Flerspråkig och  mångkulturell kompetens stöder  kunskaper i mediering. Mediering innebär förmåga att förmedla budskap även i situationer då parterna av en eller annan orsak inte direkt kan kommunicera med varandra (tankar, text eller övrigt). Med mediering avses olika former av konstruktiv kommunikation med hjälp av vilka man kan underlätta i möten och växelverkan mellan olika parter.

Mediering behövs då kommunikationen avbryts av till exempel följande  orsaker:

 • samtalspartnern använder ett språk, ordförråd eller språkregister som den andra inte känner till
 • samtalspartnern talar om ämnen som den andra har begränsade kunskaper om (informativ mediering: diskussionen löper inte på grund av den andra partens brist på kunskap, vilket kan bero på bland annat utbildningsbakgrund, den kognitiva  utvecklingen, till exempel då man talar till ett litet barn, eller livserfarenheter)
 • kulturella skillnader mellan samtalspartnerna
 • andra begränsningar i diskussionen som  har att göra med till exempel hörsel eller syn.

Deskriptorerna för mediering hjälper den studerande att bli medveten om att utveckla de egna färdigheterna i konstruktiv kommunikation. I bilden nedan beskrivs olika delområden som hör till mediering.

Hur kan jag underlätta förståelsen? OLIKA METODER FÖR MEDIERING. Hur kan jag främja en diskussion där alla blir hörda och inkluderade?
MEDIERING I KOMMUNIKATIONSSITUATIONER. Vad omfattar mediering?
MEDIERING FÖRMEDLAR OCH FÖRÄDLAR INFORMATION.

Flerspråkigt och mångkulturellt kunnande

I bilden på följande sida beskrivs flerspråkigt och mångkulturellt kunnande. Lyckad och fungerande kommunikation grundar sig på de färdigheter som definieras i bilden.

Beskrivningar (deskriptorer) för flerspråkigt och mångkulturellt kunnande hjälper till att betrakta sitt eget kunnande i relation till färdigheter i olika språk och hur de används tillsammans. Flerspråkigt och mångkulturellt kunnande kan innebära förmåga att utnyttja det egna flerspråkiga och kulturella kunnandet för att producera och tolka information samt förmåga att utnyttja flerspråkighet i kommunikationssituationer. Även mediering är en del av flerspråkigt och kulturellt kunnande.

Förmåga att utnyttja kulturell kunnande för att producera och tolka information.
Förmåga att utnyttja flerspråkighet för att producera och tolka information.
Förmåga att utnyttja flerspråkighet i kommunikationsituationer.
Tillämpad enligt den kompletterande delen av europeiska referensramen.

Jag och världen

Gymnasiestudierna utvecklar färdigheterna att fungera som en aktiv världsmedborgare, som har kunskap, färdighet och vilja att aktivt påverka även globala fenomen, till exempel klimatförändringen eller naturens minskande mångfald.

Målet med uppgifterna nedan är att

 • identifiera och förstå de egna utgångspunkterna för internationalisering
 • identifiera och förstå olika former av internationalisering
 • hitta olika sätt och tillfällen för att utnyttja de egna språkkunskaperna som verktyg för samarbete och påverkan i internationella sammanhang och globala gemenskaper
 • förstå betydelse av samarbete för att bygga en hållbar framtid och för att främja demokrati samt hitta möjligheter för sådant samarbete.

Uppgifter:

Vastaa