Om webplatsen

Språkprofilens mål

Denna webbsida är endast en tolkning av språkprofilen och dess innehåll. Webbsidan har utvecklats i samarbete med Utbildningsstyrelsen och feedback har begärts bland annat av lärare, studerande och högskolor.

Oberoende av det slutliga formatet/den slutliga formen är språkprofilens gemensamma mål att

 • stärka den studerandes uppfattning om sina olika språkkunskaper samt sina styrkor och utvecklingsområden i anknytning/förhållande till dem
 • Stärka den studerandes förmåga att identifiera och beskriva sina språkkunskaper
 • Utveckla den studerandes färdigheter i självvärdering och kamratrespons
 • Hjälpa den studerande att förstå betydelsen av olika slags språkkunskap för hens livs- och karriärplaner och samtidigt stödja hens välmående
 • Stödja det kontinuerliga lärandet genom att uppmuntra till utveckling av det egna kunnandet och tillhandahållande av verktyg.

Språkprofilens innehåll och genomförande

Vad ska språkprofilen åtminstone innehålla?

Grunderna för gymnasiets läroplan (2019) förpliktar alla studerande att utarbeta en personlig språkprofil under studiernas gång (se t.ex. A-engelska i eGrunder). På Utbildningsstyrelsens webbsidor beskrivs en modell för/med språkprofilens huvudsakliga innehåll.

Denna webbsida har sammanställts med utgångspunkt i att varje studerande i början av sina studier rekommenderas att:

Sammanställa en beskrivning av kunskaper i olika språk

I beskrivningen

 • bedömer den studerande sina kunskaper i olika språk
 • ställer den studerande upp mål för sitt lärande
 • reflekterar den studerande över olika sätt att nå de uppställda målen
Reflektera över och beskriva strategier för språkstudier

I reflektionen kan till exempel följande beaktas

 • de egna styrkorna och utvecklingsområdena
 • synvinklar som ökar motivationen och betydelse för studierna
 • färdigheter för självvärdering och bearbetning av respons
Reflektera över och redogöra för var och för vilka ändamål språkkunskaperna kan utnyttjas

Den studerande kan reflektera över utnyttjandet av språkkunskaper i till exempel

 • fortsatta studier
 • olika arbetsuppgifter
 • på fritiden, i hobbyer etc.
 • internationella sammanhang (kan anknyta till alla ovannämnda situationer)

Den studerandes språkreserv omfattar modersmålen, språk som hen lärt sig i skolan och språkkunskaper som förvärvats utanför skolan. Den studerande kan bearbeta beskrivningarna om sina språkkunskaper självständigt eller tillsammans med läraren och/eller andra studerande. Den studerande beslutar självständigt eller tillsammans med läraren om för vilka tidsintervaller målen (för lärandet) ställs. Tidsintervallen kan utgöra en del av gymnasietiden men helst hela gymnasietiden. För att uppfattningen om att språkkunskaperna breddas under hela livet ska stärkas, är det bra att ställa upp mål även på längre sikt, till exempel för fem år framåt. De mål den studerande ställt upp för sig själv återkommer man till åtminstone i A-språkets sjätte modul.

Senast i slutskedet av studierna rekommenderas alla studerande att utarbeta en språk-CV.

Språk-CV

Språk-CV:n kunde innehålla en

 • beskrivning av kunnande i alla den studerandes språk med hänsyn till nivåskalans kunskapsnivåer samt verbalt beskrivna.
 • beskrivning av kulturellt kunnande Kulturellt kunnande innebär/avser kontextuell kunskap (på målspråket) och världsmedborgerliga färdigheter (jag och världen), dvs. historisk, politisk och kulturell kunskap på målspråket eller om målspråket. Beskrivningen kan innehålla till exempel kunskap som anknyter till vardagen, diskussionen och aktuella ämnen som berör populärkultur och/eller media. Beskrivningen kan även innehålla information om sammanhang i vilka den studerande använder sin interkulturella förmåga, såsom hobbyn och arbete.

Språkprofilen som en del av allt lärande

I språkprofilen närmar vi oss språkkunskaperna ur ett helhetsperspektiv; språkkunskap omfattar situations-, kontext-, behovs- och målspecifikt kunnande, dvs. till exempel förmåga att påverka med ord, förmåga att bemöta det obekanta samt förmåga att agera språkmedvetet. Olika språkkunskaper granskas som olika grader av och även som överlappande förmågor att fungera i gymnasiet och framför allt efter gymnasiet i studierna, arbetet och globala sammanhang. Samtidigt betonas hur man genom att kombinera språkämnen och innehåll från andra läroämnen öppnar möjligheter för att utveckla mångsidig kompetens.

Språkprofilen som bedömningsverktyg

Språkprofilen är i första hand den studerandes verktyg. Språkprofilen tillför inte i sig något mervärde till de bedömningar som språkläraren gör, såvida den inte målmedvetet görs till en del av bedömningspraxisen. Språkprofilen erbjuder goda möjligheter för detta, särskilt som verktyg för formativ bedömning. Den vägleder den studerande att följa med sitt lärande och sin utveckling samt att utveckla färdigheterna i självvärdering och kamratrespons. Läraren handleder den här process och kan utnyttja språkprofilens innehåll då hen ger respons på den studerandes kunnande.

Mångsidig bedömning i språkstudierna i gymnasiet beskrivs närmare på Utbildningsstyrelsens webbsidor.

Användningen av webbsidan

Materialet som är sammanställt på webbsidan är tänkt som stödmaterial. Allt material får fritt användas. Uppgifterna är exempel som kan omarbetas enligt eget behov. För varje uppgift finns den modul omnämnd till vilken uppgiftens tema/innehåll särskilt anknyter. Man kan återkomma till en och samma uppgift i olika skeden av studierna.  Vi tar även gärna emot förslag på lämpliga exempeluppgifter!

Det är viktigt att notera att det inte är tänkt att allt material ska användas till exempel under endast en modul eller ett studieavsnitt.  Det finns ett stort urval av material på webbsidan så att lärarna ska ha möjlighet att välja det som lämpar sig bäst för dem.