Mångsidig kompetens

Mångsidig kompetens är kunskap i kontext

Språkkunskap och färdighet att lära sig språk med hänsyn till mångsidig kompetens

Språklig och kulturell kompetens är kopplade till den mångsidiga kompetensen som utvecklas i alla studieavsnitt i gymnasiet. Gymnasiestudierna är inte enskilda fragment eller enskild information utan de formar en bredare allmänbildande helhet, med hjälp av vilken du möter framtiden. Förenklat innebär mångsidig kompetens en uppfattning av en bredare helhet och – det viktigaste – att ta den i bruk.

För att den mångsidiga kompetensen ska vara konkret möjlig att uppnå är den indelad i sex delområden. Delområdena är 1. kompetens för välbefinnande, 2. kommunikativ kompetens, 3. tvärvetenskaplig och kreativ kompetens, 4. samhällelig kompetens, 5. etisk kompetens och miljökompetens samt 6. global kompetens och kulturell kompetens. Trots att det är lätt att föreställa sig att språkstudierna endast bidrar till utvecklingen av den kommunikativa kompetensen samt den globala och kulturella kompetensen, är språkkunskaperna och färdigheterna för att lära sig språk i själva verket centrala för alla sex delområden.

Bekanta dig i länkarna nedan med exempeluppgifterna i vilka man kan reflektera över språkkunskaper och färdigheterna för att lära sig språk med hänsyn till den mångsidiga kompetensen. Uppgifterna är indelade enligt den mångsidiga kompetensens delområden så att man ska få en uppfattning om hur de anknyter till de egna språkkunskaperna och färdigheterna att lära sig språk.

[kommer snart]