42. Att utnyttja modersmålet/modersmålen då man lär sig språk

Reflektera självständigt eller i par över följande: Hur utnyttjar ni er kunskaper i modersmålet/modersmålen när ni lär er ett nytt språk? Hur använder ni de färdigheter som utvecklas under modersmålslektionerna (till exempel färdigheter i att uppträda, kommunikationsfärdigheter eller färdigheter i att strukturera och skapa sammanhang i en text) i studierna i andra språk?

41. Flerspråkighet då man lär sig språk

Reflektera självständigt eller med en kamrat över beröringspunkter mellan olika språk, till exempel när det gäller ordförråd, språkens struktur, kommunikationssätt och kulturer. Vilka gemensamma faktorer kan ni känna igen? Använder du dina kunskaper om gemensamma drag hos olika språk för att lära dig språk bättre? På vilket sätt?

38. Att ta emot respons

Ta fram något prov på kunnande (prestation) i språk som du gjort i gymnasiet. Vilka saker har du fått respons på? (t.ex. textens struktur, hur flytande texten är, rättstavning) Förstod du den respons du fick? Var responsen enligt dig Relevant? Rättvis? 4. Hjälpte responsen dig förstå Vilka färdigheter du kunde förbättra? Vad du kunde fokuseraFortsätt läsa “38. Att ta emot respons”

37. Att ge respons

Behandla tillsammans med ditt par någon prestation som gjorts under studierna. Det kan till exempel gälla en skrivuppgift eller en muntlig uppgift som gjorts under lektionen. Ge respons på ditt pars prestation. Reflektera över följande saker Vad fungerade särskilt bra i prestationen? Vilka saker skulle du själv fästa vikt vid för att förbättra prestationen? PåFortsätt läsa “37. Att ge respons”

32. Retorik och ansvarsfull påverkan med hjälp av språket

Motreklam, alltså parodier på reklam, tar ställning till problem i samhället genom att använda ett språk med vilket man strävar efter att påverka till exempel konsumentens attityder eller konsumtionsvanor. De tar ofta fasta på missförhållanden som berör konsumtionssamhället och världshandeln. Motreklam hittar du till exempel i reklamgalleriet på adressen https://voima.fi/motreklamer/. Välj en motreklam och iakttaFortsätt läsa “32. Retorik och ansvarsfull påverkan med hjälp av språket”

31. Internationella och mångkulturella organisationer

Du kan göra uppgiften självständigt, i par eller i grupp. Internationalisering och de mänskliga rättigheterna går hand i hand. Ett sätt att främja internationalisering och etiskt agerande är genom verksamhet inom olika organisationer. Att delta i en organisations verksamhet kan också ge arbetserfarenhet och hjälp dig att hitta det som intresserar just dig. Bekanta digFortsätt läsa “31. Internationella och mångkulturella organisationer”