8. Språklig medvetenhet och läroämnenas språk

  1. Hurdant språk används i olika läroämnen? Fundera över språkanvändningen i två olika läroämnen som inte är språkämnen. (Kom ihåg att beakta även konst- och färdighetsämnen, t.ex. gymnastik, musik och bildkonst!) Är det frågan om användningen av ekonomiskt språk i matematik, kroppsspråkets kreativa uttryck eller andra?)
  2. På vilka sätt anknyter de färdigheter du nämnde i punkt a till det språk du lärt dig på lektionerna i språk?

Den här uppgiften kan göras i par eller i grupp.

Vastaa