Kieli, kulttuuri ja kansainvälisyys

Taidot toimia moninaisissa yhteisöissä

Lukio-opinnoissa opit taitoja toimia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Samalla tavoitteena on tukea kasvuasi aktiiviseksi maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa olla mukana globaaleista kysymyksistä käytävissä keskusteluissa ja toiminnassa.

Tässä osiossa tavoitteena on oppia tunnistamaan, mitä kansainvälisyydellä sekä globaali- ja kulttuuriosaamisella tarkoitetaan, minkälaista näihin asioihin liittyvää osaamista sinulla jo on ja minkälaisia asioita tekemällä sitä voi kerryttää lisää. Samalla on tarkoitus auttaa sinua sanoittamaan tähän aihepiiriin liittyviä asioita ja käymään niistä keskusteluja – vaikkapa hakiessasi töihin ja jatko-opintoihin.

Tehtävä:

Kielen, kulttuurin ja kansainvälisyyden aloituspohdinta

Tämän sivun osiot etenevät kuvan esittämässä järjestyksessä ytimestä ulospäin. Kuviossa lähdetään liikkeelle siitä, mitä tapahtuu korvien välissä, siis omasta ajatusmaailmasta ja tunteista, joita vasten peilaat kaikkea arjessa kohtaamaasi, kuten kieliä, mielipiteitä ja käyttäytymistä. Minkälaisista tiedoista, asenteista ja arvoista identiteettisi rakentuu? Mitkä asiat liittyvät kieliin, kulttuureihin, ihmisten ja olosuhteiden erilaisuuteen, siihen, että eletään monenlaisen kansainvälisyyden keskellä?

Siirry sen jälkeen tarkastelemaan yhteisöjäsi, esimerkiksi perhettä ja muuta sukua tai ystäviäsi ja kavereita tai koulusta tuntemiasi ihmisiä tai harrastusten kautta tuntemiasi porukoita. Yhteisösi voivat olla myös virtuaalisia: millaisissa ryhmissä tai yhteisöissä olet mukana tai mitä seuraat somessa? Millaisia asioita näissä eri yhteisöissä toimiminen edellyttää, mikä sujuu hyvin, mitä pitäisi osata enemmän – sinun tai jonkun muun? Mihin asioihin liittyy kielellistä osaamista? Entä millaisiin tilanteisiin liittyy asioita, joita voisit kutsua erilaisista kulttuureista johtuviksi? Ihmisten, yhteisöjen, kielten ja käsitysten moninaisuus käy ilmi viimeistään siinä vaiheessa, kun ei ymmärretä tai ei tulla itse ymmärretyksi.

Kuvan uloimmalla ringillä tarkastellaan kansainvälisyyttä globaalin yhteistyön näkökulmasta ja pohditaan omaa vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Tällöin puhutaan maailmankansalaisuudesta, eli pyrkimyksistä kehittää maailmaa oikeudenmukaisempaan, vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Erilaisia tapoja vaikuttaa opitaan jo peruskoulussa esimerkiksi toimimalla koulun kestävää kehitystä edistävässä ryhmässä tai osallistumalla erilaiseen vapaaehtoistyöhön, kuten taksvärkkiin. Maailmankansalaisen osaamista voidaan saada myös koulun kansainväliseen toimintaan osallistumalla, jolloin tärkeää on kiinnittää huomiota esimerkiksi kansainvälisissä vaihto-opinnoissa tai koulun kansainvälisissä hankkeissa saatuun osaamiseen. Osaamista voi kertyä myös kaveripiirissä tai töissä, joihin liittyy eri kulttuureista ja kielitaustoista tulevien ihmisten kanssa toimimista.

Tehtävä:

Monipuolinen kielitaito voimavarana

Kieliprofiiliisi voit kirjata
 • kokemuksia oman lukiosi kansainvälisistä yhteistyöprojekteista
 • kansainvälisistä kokemuksista kesätöissä ja vapaa-ajalla sekä kokemuksia
 • (virtuaali)vaihto-opiskelujaksosta.

  Miten hyödynsit osaamiasi kieliä, opitko jotain uutta tai jouduitko korjaamaan omia käsityksiäsi kulttuurista?
Liikkuvuudella kansainvälisyysosaamista

Kansainvälisyyttä ja siihen liittyvää osaamista voi kerryttää monin tavoin. Kansainvälisyys liitetään usein valtioiden rajojen yli tapahtuvaan toimintaan tai vaihto-opintoihin (liikkuvuuteen), vaikka toiminnan tapoja on useita.  Lukiossa kansainvälistä yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi erilaisiin Suomessa toimiviin kansainvälisiin järjestöihin, osallistumalla oman lukion kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin omalta kotikoneelta tai hakemalla töihin kansainväliseen yritykseen, joita Suomessa on runsain mitoin.

Kansainvälisyysosaamisen ytimessä on kuitenkin ymmärrys siitä, minkälaista tietoa kansainvälinen toiminta – esimerkiksi oppiminen toimimaan ihmisten kanssa tai matkustaminen – tuo mukanaan. Antaako se tietoa siitä, miten kulttuuri näyttäytyy arjen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, vai tarjoaako se vain pintapuolisen kuvan kohdemaan kulttuurista?

Tehtävä:

Näkökulmia liikkuvuuteen

Minä ja identiteettini

Kielellisen ja kulttuurisen osaamisesi pohjana on, että ymmärrät oman identiteettisi: Minkälaisista lähtökohdista, asenteista ja arvoista sinä lähestyt tilanteita, joissa kohtaat jotain uutta ja itsellesi vierasta? Mistä kielistä ja kulttuureista sinun identiteettisi rakentuu?

Tehtävät:

Minä ja yhteisöni

Yhteisöt (esimerkiksi koulu, perhe, kaverit ja harrasteryhmät) ovat yhä moninaisempia, eikä yksikään yhteisön jäsen edusta vain yhtä kulttuuria. Sen sijaan oma kulttuurinen identiteetti rakentuu palasista monia eri kulttuureja, joita omaksutaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Moninaisuuden merkityksen ja arvon ymmärtäminen edellyttää uteliaisuutta ja ennakkoluulottomuutta uutta tai omalle yhteisölle vierasta, toiseutta, kohtaan. Ymmärrys vaatii myös kulttuurin stereotypioiden ja yksinkertaistusten tunnistamista ja kykyä irrottautua niistä. 

Tässä osiossa on tarkoitus ymmärtää, miten kielellä voidaan rohkaista tai rajoittaa omaa tai muiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä löytää keinoja toimia vuorovaikutuksessa myös silloin, kun yhteistä kieltä ei ole.

Tehtävät:

Mediaatio eli rakentava vuorovaikutus

Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen tukee mediaation taitoja. Mediaatio on kykyä viestiä eri osapuolten välillä myös silloin, kun osapuolet eivät syystä tai toisesta pysty välittämään viestejä (ajatuksia, tekstiä, mitä tahansa kerrottavaa) suoraan toisilleen. Mediaatiolla tarkoitetaan siis rakentavan vuorovaikutuksen keinoja, joiden avulla voidaan tukea toiseuden kohtaamista ja vuorovaikutusta eri osapuolten välillä ja näin helpottaa toiseuden kohtaamista.

Mediaatiota tarvitaan, kun kommunikaatio katkeilee muun muassa seuraavista syistä:

 • keskustelija käyttää kieltä, sanastoa tai sellaista kielen rekisteriä, jota toinen ei tunne
 • keskustelija keskustelee asioista, joista toisella on vähäisemmät tiedot (tiedollinen mediaatio: keskustelua hiertää toisen osapuolen tiedonpuute, joka voi johtua esim. koulutustaustasta, kehitysasteesta, esim. puhuttaessa pienelle lapselle, tai elämänkokemuksesta)
 • keskustelijoiden välillä on kulttuurisia eroja
 • keskustelussa on muita rajoitteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi kuuloon, näköön tai vaikka väsymystilaan.

Mediaation kuvaimet auttavat tiedostamaan ja kehittämään omia rakentavan vuorovaikutuksen taitoja. Mediaation osa-alueita on avattu alla olevassa infograafissa.

Mediaation osa-alueet. Sovitettu taulukosta Takala, S., 2015: 52: julkaisu.

Tehtävä:

Mediaatio kielen käyttönä

Monikielisen ja -kulttuurisen osaamisen kuvaimet

Alla olevassa kuvassa luetellaan monikielisen ja -kulttuurisen osaamisen kuvaimia. Ne sanoittavat niitä taitoja, joita hyödyntämällä edesautetaan onnistunutta ja rakentavaa vuorovaikutusta kielellisesti ja kulttuurisesti monisävyisissä tilanteissa.

Monikielisen ja -kulttuurisen osaamisen kuvaimet auttavat tarkkailemaan omaa osaamista suhteessa eri kielten taitoihin, niiden yhteiskäyttöön, sekä sovittamiseen tilanteisiin. Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen voi olla taitoa hyödyntää omaa kulttuurista tai monikielistä osaamista tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa sekä taitoa hyödyntää monikielisyyttä vuorovaikutustilanteissa. Myös mediaatio on osa monikielistä ja kulttuurista osaamista.

Kuvaimet auttavat ymmärtämään taitoja toimia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä.

Tehtävä:

Minä ja maailma

Samalla tavoitteena on tukea kasvua aktiiviseksi maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa vaikuttaa maailmanlaajuisiin ilmiöihin, kuten ilmastokriisiin tai luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen.

Tämän osion tarkoitus on

 • tunnistaa ja ymmärtää omia lähtökohtiasi kansainvälisyyteen 
 • tunnistaa ja ymmärtää kansainvälisyyden eri muotoja 
 • löytää keinoja ja tilaisuuksia hyödyntää omaa kielitaitoasi yhteistyön ja vaikuttamisen välineenä kansainvälisissä yhteyksissä globaaleissa yhteisöissä 
 • ymmärtää kansainvälisen yhteistyön merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja demokratian edistämisessä sekä löytää tilaisuuksia sellaiseen yhteistyöhön. 

Tehtävät:

Kansainväliset ja monikulttuuriset järjestöt

Retoriikka ja vastuullinen vaikuttaminen kielellä

Vastaa