Kieli, kulttuuri ja kansainvälisyys

Taidot toimia moninaisissa yhteisöissä

Lukio-opinnoissa opit taitoja toimia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Opintojen tavoite on tukea kasvuasi aktiiviseksi maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa olla mukana globaaleista kysymyksistä käytävissä keskusteluissa ja toiminnassa.

Tavoitteena on

 • tunnistaa, mitä kansainvälisyydellä sekä globaali- ja kulttuuriosaamisella tarkoitetaan, minkälaista näihin asioihin liittyvää osaamista sinulla jo on ja minkälaisia asioita tekemällä sitä voi laajentaa
 • oppia sanoittamaan tähän aihepiiriin liittyviä asioita ja käymään niistä keskusteluja vaikkapa hakiessasi töihin ja jatko-opintoihin.

Tehtävät:

Testaa kansainvälisen osaamisen tasosi leikkimielisellä testillä!

Kielen, kulttuurin ja kansainvälisyyden aloituspohdinta

Ympyräkuvan uloimmalla kehällä globaali toimijuus: Minä ja maailma. Miksi kieli- ja kulttuuriosaamisella on väliä, kun puhutaan globaalista yhteistyöstä?
Keskimmäisellä kehällä on kotikansainvälisyys: Minä ja yhteisöni. Mitä kansainvälisyyteen liittyvää osaamista opit arjessasi tai lähipiirissäsi?
Sisimmällä kehällä on kielellinen ja kulttuurinen identiteetti, eli minä ja identiteettini. Kenen silmillä katsot maailmaa ja mistä näkökulmasta lähdet kansainvälistymään?

Tämä osio etenee kuvan esittämässä järjestyksessä ytimestä ulospäin. Kuviossa lähdetään liikkeelle siitä, mitä tapahtuu korvien välissä, siis omasta ajatusmaailmasta ja tunteista, joita vasten peilataan kaikkea arjessa kohdattua, kuten kieliä, mielipiteitä ja käyttäytymistä. Minkälaisista tiedoista, asenteista ja arvoista oma identiteetti rakentuu? Mitkä asiat liittyvät kieliin, kulttuureihin, ihmisten ja olosuhteiden erilaisuuteen – siihen, että eletään monenlaisen kansainvälisyyden keskellä?

Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan yhteisöjä, esimerkiksi perhettä, ystäviä ja harrastuskavereita. Yhteisöt voivat olla myös virtuaalisia: millaisissa ryhmissä tai yhteisöissä voi olla mukana tai mitä voit seurata somessa?

Millaisia asioita näissä eri yhteisöissä toimiminen edellyttää, mikä sujuu hyvin, mitä pitäisi osata enemmän – sinun tai jonkun muun? Mihin asioihin liittyy kielellistä osaamista? Entä millaisiin tilanteisiin liittyy asioita, joita voisi kutsua erilaisista kulttuureista johtuviksi? Ihmisten, yhteisöjen, kielten ja käsitysten moninaisuus käy ilmi viimeistään siinä vaiheessa, kun ei ymmärretä tai ei tulla itse ymmärretyksi.

Kuvan uloimmalla kehällä tarkastellaan kansainvälisyyttä globaalin yhteistyön näkökulmasta ja pohditaan omaa vastuuta ja mahdollisuuksia vaikuttaa. Tällöin puhutaan maailmankansalaisuudesta, eli pyrkimyksistä kehittää maailmaa oikeudenmukaisempaan, vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan. Erilaisia tapoja vaikuttaa opitaan jo peruskoulussa esimerkiksi toimimalla koulun kestävää kehitystä edistävässä ryhmässä tai osallistumalla erilaiseen vapaaehtoistyöhön, kuten taksvärkkiin. Maailmankansalaisen osaamista voidaan saada myös koulun kansainväliseen toimintaan osallistumalla, jolloin on tärkeää kiinnittää huomiota esimerkiksi kansainvälisissä vaihto-opinnoissa tai koulun kansainvälisissä hankkeissa saatuun osaamiseen. Osaamista voi kertyä myös kaveripiirissä tai töissä, joihin liittyy eri kulttuureista ja kielitaustoista tulevien ihmisten kanssa toimimista.

Tehtävä:

Monipuolinen kielitaito voimavarana

Kieliprofiiliin voidaan kirjata kokemuksia
 • oman lukion kansainvälisistä yhteistyöprojekteista
 • kansainvälisistä kohtaamisista kesätöissä ja vapaa-ajalla
 • (virtuaali)vaihto-opiskelujaksosta.

Miten hyödynsit osaamiasi kieliä, opitko jotain uutta tai päädyitkö korjaamaan omia käsityksiäsi kulttuurista?

Liikkuvuudella kansainvälisyysosaamista

Kansainvälisyyttä ja siihen liittyvää osaamista voi kerryttää monin tavoin. Kansainvälisyys liitetään usein valtioiden rajojen yli tapahtuvaan toimintaan tai vaihto-opintoihin (liikkuvuuteen), vaikka toiminnan tapoja on useita.  Lukiossa kansainvälistä yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi ilmoittautumalla vapaaehtoiseksi erilaisiin Suomessa toimiviin kansainvälisiin järjestöihin, osallistumalla oman lukion kansainvälisiin yhteistyöprojekteihin omalta kotikoneelta tai hakemalla töihin kansainväliseen yritykseen Suomessa.

Kansainvälisyysosaamisen ytimessä on kuitenkin ymmärrys siitä, minkälaista tietoa kansainvälinen toiminta – esimerkiksi oppiminen toimimaan ihmisten kanssa tai matkustaminen – tuo mukanaan. Antaako se tietoa siitä, miten kulttuuri näyttäytyy arjen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa, vai tarjoaako se vain pintapuolisen kuvan kohdemaan kulttuurista?

Tehtävä:

Näkökulmia liikkuvuuteen

Minä ja identiteettini

Kielellisen ja kulttuurisen osaamisen pohjana on, että ymmärtää oman identiteetin: Minkälaisista lähtökohdista, asenteista ja arvoista sinä lähestyt tilanteita, joissa kohtaat jotain uutta ja itsellesi vierasta? Mistä kielistä ja kulttuureista sinun identiteettisi rakentuu?

Tehtävät:

Minä ja yhteisöni

Yhteisöt (esimerkiksi koulu, perhe, kaverit ja harrasteryhmät) ovat yhä moninaisempia, eikä yksikään yhteisön jäsen edusta vain yhtä kulttuuria. Kulttuurinen identiteetti rakentuu palasista monia eri kulttuureja, joita omaksutaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Moninaisuuden merkityksen ja arvon ymmärtäminen edellyttää uteliaisuutta ja ennakkoluulottomuutta uutta tai omalle yhteisölle vierasta, eli toiseutta, kohtaan. Moninaisuuden ymmärrys vaatii myös kulttuurin stereotypioiden ja yksinkertaistusten tunnistamista sekä kykyä irrottautua niistä. 

Tässä osiossa on tarkoitus kasvattaa ymmärrystä siitä, miten kielellä voidaan rohkaista tai rajoittaa omaa tai muiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa. Lisäksi osiossa tuodaan esiin keinoja toimia vuorovaikutuksessa silloinkin, kun yhteistä kieltä ei ole.

Tehtävät:

Mediaatio eli rakentava vuorovaikutus

Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen tukee mediaation taitoja. Mediaatio on kykyä viestiä eri osapuolten välillä myös silloin, kun osapuolet eivät syystä tai toisesta pysty välittämään viestejä (ajatuksia, tekstiä, mitä tahansa kerrottavaa) suoraan toisilleen. Mediaatiolla tarkoitetaan siis rakentavan vuorovaikutuksen keinoja, joiden avulla voidaan helpottaa kohtaamista ja vuorovaikutusta eri osapuolten välillä.

Mediaatiota tarvitaan, kun kommunikaatio katkeilee muun muassa seuraavista syistä:

 • keskustelija käyttää kieltä, sanastoa tai sellaista kielen rekisteriä, jota toinen ei tunne
 • keskustelija viestii asioista, joista toisella on vähäisemmät tiedot. Tällöin keskustelua hiertää toisen osapuolen tiedonpuute, joka voi johtua esimerkiksi koulutustaustasta, kehitysasteesta (esimerkiksi puhuttaessa pienelle lapselle) tai elämänkokemuksesta.
 • keskustelijoiden välillä on kulttuurisia eroja
 • keskustelussa on muita rajoitteita, jotka voivat liittyä esimerkiksi kuuloon, näköön tai vaikka väsymystilaan.

Mediaation kuvaimet auttavat tiedostamaan ja kehittämään omia rakentavan vuorovaikutuksen taitoja. Mediaation osa-alueita on avattu alla olevassa infograafissa.

Taulukko julkaisusta Kieli koulun ytimessä. Mediaation keinot, eli miten voisin helpottaa ymmärrystä. Mediaatio vuorovaikutuksessa eli miten voisin edistää keskustelua, jossa jokaista kuunnellaan ja jokainen otetaan mukaan. Mediaatio tiedon välittämisenä ja kehittämisenä, toisin sanoen, mikä kaikki on mediaatiota?
Mediaation osa-alueet. Sovitettu taulukosta Takala, S., 2015: 52: julkaisu.

Tehtävä:

Mediaatio kielen käyttönä

Monikielisen ja -kulttuurisen osaamisen kuvaimet

Alla olevassa kuvassa kerrotaan, mitä monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen on. Onnistunut ja toimiva vuorovaikutus kielellisesti ja kulttuurisesti monisävyisissä tilanteissa rakentuu kuvassa määriteltyjen taitojen pohjalle.

Monikielisen ja -kulttuurisen osaamisen kuvaimet auttavat tarkkailemaan omaa osaamista suhteessa eri kielten taitoihin, niiden yhteiskäyttöön sekä soveltamiseen. Monikielinen ja -kulttuurinen osaaminen voi olla taitoa hyödyntää omaa kulttuurista tai monikielistä osaamista tiedon tuottamiseksi ja tulkitsemiseksi sekä taitoa hyödyntää monikielisyyttä vuorovaikutustilanteissa. Myös mediaatio on osa monikielistä ja kulttuurista osaamista.

Kuvaimet auttavat ymmärtämään taitoja toimia kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa yhteisöissä.

Monikielisen ja kulttuurisen osaamisen kuvaimet koostuvat taidoista hyödyntää kulttuurista osaamista tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa, taidoista hyödyntää monikielisyyttä tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa, sekä taidosta hyödyntää monikielisyyttä vuorovaikutustilanteissa.

Tehtävä:

Minä ja maailma

Lukio-opinnot tukevat kasvua aktiiviseksi maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa vaikuttaa maailmanlaajuisiin ilmiöihin, kuten ilmastokriisiin tai luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen.

Alla olevissa tehtävissä tavoite on

 • tunnistaa ja ymmärtää omia lähtökohtia kansainvälisyyteen 
 • tunnistaa ja ymmärtää kansainvälisyyden eri muotoja 
 • löytää keinoja ja tilaisuuksia hyödyntää omaa kielitaitoa yhteistyön ja vaikuttamisen välineenä globaaleissa yhteisöissä 
 • ymmärtää kansainvälisen yhteistyön merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja demokratian edistämisessä sekä löytää tilaisuuksia sellaiseen yhteistyöhön. 

Tehtävät:

Kansainväliset ja monikulttuuriset järjestöt

Retoriikka ja vastuullinen vaikuttaminen kielellä

Vastaa