Äidinkielen hyödyntäminen kielenoppimisessa

Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa Miten hyödynnätte äidinkiel(t)en osaamistanne uuden kielen oppimisessa? Miten hyödynnätte äidinkielen tunneilla kehittyviä taitoja (kuten esiintymistaidot, vuorovaikutustaidot tai esim. taidot jäsentää ja tuoda koheesiota tekstiin) muiden kielten opiskelussa?

Monikielisyys kieltenoppimisessa

Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa kielten välisiä yhtymäkohtia, kuten yhteyksiä sanastossa, kielten rakenteissa, viestintätyyleissä ja kulttuureissa. Minkälaisia yhteyksiä tunnistatte?  2. Hyödynnätkö osaamiesi kielten yhteisiä piirteitä oppiaksesi kieliä paremmin? Millä tavoin?

Työelämän kielitaitotarpeet

Lue Turun kauppakorkeakoulussa tehdyn selvityksen loppuraportin abstrakti s. 2–3 ja luku 5.5.1 Kielenkäyttötilanteet työssä: s. 27 – 32. https://www.utu.fi/sites/default/files/media/KieVi/Raportti%20Kielitaitotarpeet.pdf. Raportissa selvitettiin kauppatieteiden maistereiden kielitaitotarpeita työelämässä: a) Luettele muutama mahdollinen työ, jossa voisit kuvitella työskenteleväsi lukion jälkeen. b) Pohdi, minkälaista kieltä mainitsemissasi ammateissa vaaditaan. Voit hyödyntää yllä mainittua selvitystä tukena pohdinnallesi. c) Pohdi seuraavaksi, miten kielitaitoContinue reading ”Työelämän kielitaitotarpeet”

Oma motivaatio opiskella kieliä

Katso British Councilin video: https://www.youtube.com/watch?v=l57XikZUURU. a) Mitä kieliä voisit opiskella enemmän? b) Miten realistiset tavoitteet ja oppimisen seuranta auttavat ylläpitämään motivaatiota opiskella kieliä? c) Miten saisit omasta opiskelustasi motivoivampaa?

Palautteen saaminen

Ota esiin jokin lukiossa tekemäsi näyttö osaamisestasi jossakin kielessä (esim. essee). a) Minkälaista asioista olet saanut palautetta? (esim. tekstin rakenne, sujuvuus, oikeinkirjoitus) b) Ymmärsitkö saamasi palautteen? c) Tuntuiko saamasi palaute relevantilta? Oikeudenmukaiselta? d) Auttoiko saamasi palaute ymmärtämään mitä taitoja voisit vielä petrata? Mihin voisit vastaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota saadaksesi paremman tuloksen? Miten voisit kehittää taitojasi?Continue reading ”Palautteen saaminen”

Palautteen antaminen

Käsitelkää yhdessä parisi kanssa jotain opiskelujen aikana tehtyä suoritusta. Kyse voi olla esimerkiksi esseestä tai tunnilla tehtävästä suullisesta tehtävästä. a) Anna parillesi palautetta hänen suorituksestaan. Pohdi seuraavia asioita Mikä suorituksessa oli erityisen toimivaa? Mihin asioihin itse tarttuisit, jotta suorituksesta tulisi entistä parempi? Millä keinoin tekijä voisi parantaa suoritustaan? Mistä voisi saada apua tai esimerkkejä (oppimateriaalit,Continue reading ”Palautteen antaminen”

Kielitietoisuus ja oppiaineiden kielet

(Tämä tehtävä voidaan tehdä myös pareittain tai ryhmissä.) a) Minkälaista kieltä käytetään eri oppiaineissa? Pohdi kieltä kahdessa eri oppiaineessa, jotka eivät ole kieliaineita. (Muista huomioida myös taito- ja taideaineet, kuten liikunta, musiikki ja kuvataide!) Onko kyse esim. matematiikan taloudellisesta kielenkäytöstä, kehonkielen luovasta ilmaisusta, jne.b) Millä tavoin a-kohdassa mainitsemasi taidot liittyvät kielten tunneilla oppimaasi kieleen?

Vahvuudet ja kehittämiskohdat

Pohdi vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi kielenoppijana. Voit tehdä tehtävän myös parin kanssa tai ryhmissä. Vahvuuteni kielenoppijana Mitä asioita tai millä tavoin opit kieltä helpoiten? Miksi joidenkin asioiden opettelu sujuu sinulta helposti? Osaatko sen perusteella arvioida, mitä ovat vahvuutesi kielenoppijana? Kehittämiskohteeni kielenoppijana Mitkä asiat vaativat eniten aikaa ja panostusta oppiaksesi? Onko kieltenopiskelussasi tullut vastaan hetkiä, joissa etContinue reading ”Vahvuudet ja kehittämiskohdat”

Kehittyminen ja tavoitteet

Olet arvioinut kykyjäsi tunnistaa omia vahvuuksiasi ja kehittämiskohteitasi kielenoppijana. Kuvaile, millä konkreettisilla keinoilla/askeleilla voisit kehittyä kielenoppijana tai missä haluaisit erityisesti kehittää itseäsi. Opettajalle: Tehtävä voidaan toteuttaa esseenä tai sitä voidaan käyttää moduulissa 6 suullisen kielitaidon todistusta varten annettavana suullisena näyttönä.

Motivaatio ja oppimisen keinot

Pohdi, miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin. Vertailkaa sitten vastauksianne pienissä ryhmissä. Minkälaisista asioista innostut, kun sinun pitää opetella jotakin? Miten motivoit itseäsi oppimaan ja opiskelemaan? Mikä auttaa sinua oppimisessa? Minkälaiset työskentelytavat sopivat sinulle parhaiten? Pidätkö eniten esimerkiksi itsenäisestä työstä vai ryhmä- ja paritehtävistä? Opitko parhaiten lukemalla, tekemällä muistiinpanoja tai kertaamalla ja opiskelemalla kavereiden kanssa?