Monipuolinen kielitaito voimavarana

Monipuolisella kielitaidolla on vaikutusta mahdollisuuksiisi toimia kansainvälisesti esimerkiksi omassa koulussa, kunnassa tai laajemmin globaalisti. Keskustelkaa parin kanssa, miten kielitaidon laajuus voi vaikuttaa esimerkiksi siihen,a) miten voit hyödyntää kielitaitoasi, kun oppitunnilla vierailee vaihto-opiskelijab) miten voit hyödyntää kielitaitoasi lukion kansainvälisissä yhteistyöprojekteissac) miten voit hyödyntää kielitaitoasi harrastuksissa tai muuten vapaa-ajalla, kun joudut neuvomaan henkilöä, joka ei puhu äidinkieltäsi?Continue reading ”Monipuolinen kielitaito voimavarana”

Kielen, kulttuurin ja kansainvälisyyden aloituspohdinta

Mitä on kansainvälisyys? Lue artikkeli Opetushallituksen sivuilta https://www.oph.fi/fi/opettajat-ja-kasvattajat/mita-koulujen-kansainvalisyys. Pohdi itsenäisesti tai parin kanssa alla olevia kysymyksiä. Pohdinnan tukena voitte käyttää kv-pyramidia. 1) Miten itse ymmärrät kansainvälisyyden? Mitä eroja näet  a) kansainvälisyydellä ja globaalisuudella  b) kansainväliset asiat – globaaliasiat  c) kansainvälisyysosaaminen – globaaliosaaminen? 2) Missä oppiaineissa on käsitelty globaalikasvatusta ja/tai maailmankansalaisuutta? Ovatko termit uusia vai tuttuja?Continue reading ”Kielen, kulttuurin ja kansainvälisyyden aloituspohdinta”

Kotikansainvälisyys

Mitä kansainvälisyyttä löytyy omasta arjesta (esim. some, harrastukset jne), kansainvälisyys kotona? Mitä ymmärrät kotikansainvälisyydellä? Miten kotikansainvälistä arkesi/elämäsi on? Kotikansainvälisyys käsittää esimerkiksi kansainvälisiä vierailuja tai projekteja, jotka toteutetaan lukiossa, sen lähiympäristössä tai virtuaaliteknologian avulla.

Kieli ja kulttuuri vuorovaikutustilanteissa

Miten helposti kiinnität huomiota kielellisestä tai kulttuurisesta moninaisuudesta johtuviin eroihin vuorovaikutuksessa? Millaisista asioista silloin on kysymys? Miten reagoit havaitsemiisi eroavaisuuksiin?

Kieleni ja kulttuurini

Pohtikaa ryhmissä tai yhdessä: Mitä kotikielenne teille merkitsevät? Voitte pohtia esimerkiksi oikeutta käyttää omaa kotikieltä tai kotikieliä. Mihin tai minkälaisiin kulttuureihin samaistutte? Voit pohtia kulttuuria sen perusteella, mitkä yhteisöt määrittävät tapaa olla sinä tai vaikuttavat tapaasi hahmottaa maailmaa. Yhteisöjä (ja kulttuureja) voivat olla niin kaveriporukat, harrasteryhmät, perhe, sukulaiset, yhteiskunta jne. Koetteko, että edellä pohdituilla onContinue reading ”Kieleni ja kulttuurini”

Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden taidot

Kielten Eurooppalaisessa viitekehyksessä taidot toimia kielellisessä ja kulttuurisessa moninaisuudessa jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen: Taito hyödyntää kulttuurista osaamista tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa Taito hyödyntää monikielisyyttä tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa Taito hyödyntää monikielisyyttä vuorovaikutustilanteissa. Alla olevassa taulukossa kuvataan tarkemmin, minkälaista osaamista kuhunkin osa-alueeseen liittyy. Taulukko perustuu kielten viitekehyksen täydentävään osaan (Companion volume). Katsokaa taulukkoa parin kanssa taiContinue reading ”Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden taidot”

Monikielinen videohakemus

Etsi avoin työpaikka (esimerkiksi TE-palvelut) ja laadi sitä varten videohakemus, jossa esittelet itseäsi ja osaamistasi monikielisesti. Aloita video sillä kielellä, jolla työpaikkailmoitus on kirjoitettu. Muista kertoa myös kotikielistäsi ja kulttuurisesta osaamisestasi, jota olet kerryttänyt erilaisten kokemusten avulla. Opettajalle: Tehtävää voidaan käyttää moduulissa 6 suullisen kielitaidon todistusta varten annettavana suullisena näyttönä; dialogina tai monologina.

Kansainvälisyys jatko-opinnoissa ja työelämässä

Ota esiin tekemäsi kartoitus kielitaidostasi ja kulttuuriosaamisestasi. Laaja kielitaito ennakoi vahvempia vuorovaikutustaitoja ja taitoa kohdata eri ihmisiä. Millä tavoin oma kielitaitosi liittyy työelämätaitoihin? Pohdi, miten kulttuurinen osaamisesi linkittyy työelämätaitoihin. Minkälaisissa tilanteissa ja ympäristöissä kulttuurinen osaamisesi on kehittynyt? Kiteytä kulttuurinen osaamisesi pariin virkkeeseen. Voit sijoittaa vastauksesi kieli-CV:seesi.

Kulttuuriosaamiseni

Aloita pohtimalla vastauksiasi kohtiin 1–5. Pohdinnan tueksi ota esiin vastauksesi ’Kaikki kielitaitoni’. Pyri miettimään myös, mitä samaa tuntemissasi kulttuureissa on. Minkälaisiin kulttuureihin olet tutustunut? Mihin kulttuureihin voit samaistua? Minkälaisia perinteitä, ruokakulttuuria ja vastaavia piirteitä näihin kulttuureihin liittyy? Minkälaisia vuorovaikutuksellisia piirteitä niihin voisi liittää (mm. teitittely, elekielen käyttö, fyysinen läheisyys)? Minkälaisia yhteiskunnallisia piirteitä niihin voisi liittääContinue reading ”Kulttuuriosaamiseni”