Kieli-CV:n ensimmäinen demo sai lämpimän vastaanoton

Ajatus Kieli-CV:stä kehkeytyi kieliprofiilin tukimateriaalin laadinnan aikana. Syntyi tarve tehdä tarkka jako kieliprofiilin työstämisen, eli oman oppimisen ja osaamisen reflektoinnin, ja kieliprofiiliin koottujen tietojen raportoinnin välillä. Kieliprofiiliin kootut tiedot voidaan viedä tiiviissä muodossa Kieli-CV:hen. Kieli-CV on kuitenkin vasta kehittäillä ja valinnainen sisältö opinnoissa.

Kuvasta käy ilmi kieliprofiilin ja Kieli-CV:n erot. Kieliprofiilia työstetään lukio-opintojen ajan. Se auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja kuvaamaan omaa kielitaitoa. Kieli-CV on valinnainen osa opintoja. Se on kielitaidon ja kansainvälisen osaamisen raportointipohja.
Kieliprofiilin ja Kieli-CV:n erot.

Toukokuussa 2021 käynnistyi sähköisen työkalun muotoilu kielitaidon ja kansainvälisen osaamisen raportointia varten, eli Kieli-CV:n kehittäminen. Ensimmäinen demoversio julkaistiin marraskuun alkupuolella, ja Kieli-CV:n pilotointi alkoi lukioissa ympäri Suomea. Kieli-CV:tä ehti kokeilla 220 lukiolaista pilotoinnin aikana.

Ennen Kieli-CV:n kokeilua opiskelijoille kerrottiin lyhyesti Kieli-CV:n käyttötarkoituksesta ja pilotoinnin tavoitteista. Sen jälkeen opiskelijat kokeilivat täydentää Kieli-CV:n ja antoivat palautetta webropol-pohjaisen kyselyn kautta.

Palaute

Yleisesti ottaen Kieli-CV oli opiskelijoiden mielestä helppokäyttöinen ja selkeä. Opiskelijat myös pitivät Kieli-CV:tä hyödyllisenä työkaluna kielitaidon osoittamiseen. Kieli-CV:n demoversio oli rakennettu selainpohjaiseksi, ja vain neljäsosa opiskelijoista kertoi täyttävänsä Kieli-CV:n mieluummin mobiilisovelluksessa kuin selaimessa.

Opiskelijat arvioivat Kieli-CV:n hyödyllisyyttä, helppokäyttöisyyttä ja visuaalista ilmettä asteikolla 1–5, jossa 5 tarkoittaa sitä, että väite pitää paikkansa. Väite 1 koski Kieli-CV:n hyödyllisyyttä kielitaidon osoittamisessa. Vastausten keskiarvo oli 4,1. Väite 2 koski Kieli-CV:n helppokäyttöisyyttä. Vastausten keskiarvo oli 4,2. Väite kolme koski Kieli-CV:n visuaalista miellyttävyyttä. Vastausten keskarvo oli 3,6.
Opiskelijoiden arviot Kieli-CV:n hyödyllisyydestä, helppokäyttöisyydestä ja visuaalisesta ilmeestä.

Moni opiskelija antoi myönteistä palautetta erityisesti kohdasta, jossa omaa kielitaitoa arvioitiin Kehittyvän kielitaidon asteikon taitotasoilla (liitetiedostossa sivulla 4). Lisäksi opiskelijat pitivät yleisten taitojen kuvauksiin liitetyistä apukysymyksistä. Moni tosin olisi toivonut enemmän apukysymyksiä, sillä erityisesti omaa kansainvälistä osaamista oli vaikea kuvata.

Opiskelijoita pyydettiin antamaan Kieli-CV:lle kouluarvosana asteikolla 4–10. 81 prosenttia opiskelijoista antoi arvosanan 8, 9 tai 10.
Valtaosa opiskelijoista antoi Kieli-CV:lle hyvän arvosanan.

Suurimpana puutteena pidettiin sitä, ettei Kieli-CV:n ulkoasua pystynyt muokkaamaan omien toiveiden mukaisesti. Demoversiossa ei pystynyt lisäämään omaa kuvaa, muokkaamaan värejä eikä Kieli-CV:n asettelua. Opiskelijat toivoivat lopulliseen versioon esikatselutilan ja että muokkaustilan, esikatselun ja julkaistun version välillä voisi liikkua joustavasti.

Demoversiossa näytteet ja liitteet lisättiin linkkeinä ulkopuolisiin palveluihin. Opiskelijat pitivät sitä hankalana ja toivoivat, että jatkossa ne voitaisiin ladata palveluun suoraan esimerkiksi omalta koneelta. Osa opiskelijoista ei myöskään saanut kiinni näytteiden ja liitteiden eroista.

Muutama piti julkaistun Kieli-CV:n tiivistä kielitaitokuvaa epäselvänä. Osa opiskelijoista esitti myös huolen tehtyjen itsearviointien luotettavuudesta. Jo Kieli-CV:n määrittelyprojektissa työryhmä esitti toiveen, että työnantajan tai opettajan olisi mahdollista suositella opiskelijaa jonkin taidon osalta. Tätä ehdottivat myös muutama opettaja ja työelämän edustaja Kieli-CV:n pilotoinnissa.

Syksyllä pilotoitu demo oli niin kutsuttu MVP-toteutus (minimum viable product), eli yksinkertaisin toteutus, joka on sen verran lopputuotetta muistuttava tuotekehittelyn näkökulmasta, että sitä kannattaa kokeilla. MVP-toteutuksen avulla saadaan kerättyä riittävää palautetta lopullisen tuotteen kehittämiseksi. Tuotetusta demosta oli jouduttu karsimaan paljon ominaisuuksia, joita palautteissa toivottiin. Saatu palaute ohjaa siihen, mitä käyttäjät pitävät tärkeänä jatkokehityksessä. Kieli-CV:n kehittäminen demoversiosta lopulliseksi tuotteeksi vaatii vielä jatkorahoituksen ja aikaa. Tiedotamme Kieli-CV:n kehittämisestä tässä blogissa.

Kuvakaappaukset demoversiosta

Vastaa