Miten kieliprofiili laaditaan?

Kieliprofiili – miksi sen laatiminen tuntuu mysteeriltä? Hyvä kysymys on tullut opettajalta, joka on uuden edessä ja ymmärrettävästi pohtii, mitä hänen tulee ensi elokuuhun mennessä hallita.

Kieliprofiilin on opiskelijan työkalu, jonka tekemistä opettaja ohjeistaa. Kieliprofiili on tapa jäsentää osaamista ja oppimista. Kieliprofiili on toivottavasti tulevaisuusorientoitunut menetelmä tuoda kaikki kielitaito näkyviin, myös niiden kielten taito, joiden oppia ei juuri sillä hetkellä ole saamassa. Kieliprofiili on toivottavasti tapa, jolla voidaan edistää kielten osaamisen yhteistä asiaa lukiorakennuksen ulkopuolelle, opiskelijan lukion jälkeiseen elämään. Mutta kieliprofiili pyrkii myös profiloimaan kielten asemaa yhteiskunnassamme: tavoite on korkealla, mutta konkreettinen toiminta tässä ja nyt, elokuusta lähtien lukioiden kielten luokissa. Paljon on kiinni siitä, koetaanko kieliprofiilin laatiminen tärkeäksi, halutaanko sen kehittämiseen ja käyttöön rohkaista opiskelijoita ja onko sille sijaa tai tilausta arjessamme.

Erilaisia käytänteitä kieliprofiilin laatimiseen

Kieliprofiilikäytänteet kehittyvät tulevaisuudessa. Joissain lukioissa aloitetaan pienestä (ja hyvä niin) vaikkapa vain niin, että pyydetään opiskelijat luettelemaan ja kirjaamaan kaikki osaamansa kielet word-dokumenttiin. Heitä saatetaan pyytää arvioimaan taitojaan, ja opettaja saattaa ohjata oman opettamansa kielen itsearviointityökalujen pariin ja merkitsemään tulokset samaiseen word-dokumenttiin. Tähän palataan pakollisten opintojen loppuvaiheessa ja pyydetään opiskelijaa arvioimaan, missä vaiheessa oman kielitaitonsa kehittämisessä on nyt, kun lukio-opintojen loppu häämöttää ja matka jatkuu siihen ’oikeaan’ elämään. Hyvä näin.

Toisissa lukioissa saatetaan kieliprofiilityöskentely integroida osaksi jokaista opintojaksoa. Hyvä näinkin. Vaihtoehtoja on paljon: voidaan tarkistaa nyt olemassa olevat käytänteet tai tehtävät ja sopia, mitä osuuksia jatkossa sisällytetään kieliprofiiliin. Nämä voivat olla tuottamistehtäviä, omien taitojen arviointitehtäviä, ryhmätehtäviä, vertaisarviointitehtäviä, palautetta opettajalle… Ihan mitä vaan, mikä edistää lukion kieltenopetuksen tavoitteiden mukaisen osaamisen kehittämistä. Toisella paikkakunnalla voidaan päätyä siihen, että kieliprofiilin kautta kehitetään uusia toimintamalleja, joko laaja-alaisesta osaamisesta käsin tai puhtaan kieliaineksen hallinnasta käsin. Oman lukion oppilaiden kieliprofiili voi alkaa yhteisen word-dokumenttipohjan luomisesta tai koulutuksen järjestäjän tuottaman portfoliotyyppisen alustan räätälöinnistä kieliprofiilitarpeisiin. Toivomme, että aloitetaan mieluummin pienestä ja kestävästä käytänteestä, jota on helppo kasvattaa ajan ja kokemuksen karttuessa. Uusi asia ei ole valmis tai edes olemassa, ennen kuin sitä on lähdetty toteuttamaan.

Kieli-CV:llä yhtenäistä pohjaa kielitaidon tunnistamiseen

Kieliprofiilin kansallisten käytänteiden yhdenmukaistaminen lienee ajan kysymys. Alussa kehitetään ja etsitään parhaita, merkityksellisiä käytänteitä. Kieliprofiilin yksi sisältö pakollisten opintojen loppuvaiheessa on kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten. Tätä tarkoitusta varten ollaan kehittämässä määrämuotoista tapaa osoittaa ja esittää monikielistä kielitaitoa työnimellä Kieli-CV (työnimikkeestä kiitos mm. Ylöjärven suunnalle). Tällä hetkellä, joulukuussa 2020, määritellään työkalun ominaisuuksia. Tavoitteenamme – senkin kai voi julkisesti todeta – on saada Kieli-CV osaksi Opintopolun oppijan palveluita, jolloin Kieli-CV olisi tulevaisuudessa käytössä jokaiselle opiskelijalle työnhakuun, omaan osaamisen osoittamiseen, kielten osaamisen profiilia nostamaan. On kielten osaamisen, oppimisen ja opettamisen yhteinen etu, että kielitaitojamme tehdään näkyvämmäksi ja meillä on jatkossa työkaluja, joilla jokainen voi vahvistaa tätä sosiaalista pääomaa, joka edellyttää pitkäjänteistä työskentelyä. Pistetään kieliprofiilin lanseeraamisella vauhtia yhteiskunnan kielirattaisiin niistä lähtökohdista käsin, jotka tuntuvat paikallisesti toimivimmilta. Malleja voi hakea esimerkiksi tähän blogiin liitetyistä tukimateriaaleista.

– Anu Halvari & Karoliina Inha

Vastaa