Terveisiä LUKE-verkostolle

Tämä teksti kirjoitettiin LUKE-verkoston syksyn 2020 julkaisuun. Julkaisemme tekstin myös tällä alustalla ensimmäisenä blogipostauksena.

Kieliprofiili vahvistaa osaamista ja hyvinvointia

Uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 myötä jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen kieliprofiilin lukio-opintojensa aikana. Velvoite kirjattiin perusteisiin melko väljästi, koska haluttiin jättää tilaa paikalliselle työlle ja kehittämiselle. Kieliprofiili mainitaan perusteissa vain muutamassa kohdassa, eli vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen A- ja B1-oppimäärien pakollisten opintojen alussa ja lopussa sekä B2/B3-oppimäärien eli valinnaisten oppimäärien yhteydessä.

Kieliprofiilin tavoitteena on nivoa lukioaikaiset kieliopinnot osaksi jatkuvan oppimisen kaarta. Sen lähtökohtana on opiskelijan pohdinta hänen omasta kielivarannostaan, joka koostuu äidinkielistä, koulussa opituista kielistä sekä koulun ulkopuolella opituista kielistä. Kieliprofiili ohjaa opiskelijaa kehittämään tietoja, taitoja ja tahtoa käyttää ja kehittää omaa kielitaitoa. Osana lukion kieliopintoja se edistää moninaisuutta arvostavaa asennetta sekä kannustaa opiskelijaa toimimaan vastuullisesti ja kestävästi globaaleissa yhteisöissä.

Tukea oman osaamisen – myös koulun ulkopuolella hankitun – tunnistamiseen ja kuvaamiseen 

Olemme kieliprofiilin kehittämistyössä haastatelleet lukuisaa joukkoa opettajia ja opiskelijoita, mutta myös työelämän ja korkeakoulujen edustajia. Keskusteluista on karttunut paljon tietoa toiveista ja tarpeista, mutta yksi havainto on noussut muita tärkeämmäksi: meillä on entistä enemmän tarvetta tarjota opiskelijoille tukea oman osaamisen tunnistamiseen ja kuvaamiseen. 

Kieliprofiili lähteekin liikkeelle A-kielen 1. moduulin alkukartoituksella: mitä osaan jo nyt, missä voisin kehittyä, miten käännän kehittämiskohteet tavoitteiksi sekä minkälaisia keinoja hyödyntämällä voin saavuttaa nuo tavoitteet. Omien taitojen analysointi jää turhan usein pintapuoliseksi: kuinka helppoa meidän on tyytyä toteamaan, että jotain osataan tai ei osata miettimättä sen enempää, mitä asialle voisi tehdä.

Oman osaamisen tunnistaminen sekä vahvuuksien ja kehittämiskohteiden pohtiminen sekä opiskelutaitojen kehittäminen tukevat opiskelijan hyvinvointia. Omien vahvuuksien tunnistaminen vahvistaa opiskelijan myönteistä minäkuvaa, kehittämiskohteiden tunnistaminen taas auttaa asettamaan tavoitteita ja kehittämään keinoja toimia tilanteissa, jotka vaativat epävarmuuden sietokykyä ja luovuutta. Opiskelutaitojen sekä erityisesti itse- ja vertaisarvioinnin taitojen kehittäminen tukee elinikäistä oppimista. Se on keskeinen taito työelämässä ja jatko-opinnoissa. 

Opiskelijalle ja opettajalle työkalu formatiiviseen arviointiin

Kieliprofiilin avulla pyritään siihen, että opiskelija, mutta myös opettaja, saavat kirkkaamman kuvan opiskelijan oppimisprosessista. Kieliprofiilin pääkäyttäjä on opiskelija, ja siksi opiskelijan on tärkeä ymmärtää sen tarkoitus ja tavoitteet heti opintojensa alussa. Sen avulla opiskelija kehittää taitojaan arvioida omaa oppimistaan ja osaamistaan ja ennen kaikkea, jos ja kun tarve vaatii, herkistyy huomaamaan, miten oppiminen on hänestä itsestään kiinni. 

On myös selvää, että mikäli kieliprofiilin tarjoamia mahdollisuuksia halutaan hyödyntää optimaalisesti, tarvitaan opettajan suunnitelmallista tukea. Opettaja ohjaa opiskelijaa pohtimaan kielen käyttöään ja oppimistaan opettamiensa kielten näkökulmasta, auttaa opiskelijaa tiedostamaan kielellisten ja kulttuuristen käytäntöjen merkityksen vuorovaikutustilanteissa sekä rakentamaan kokonaisvaltaisemman käsityksen kielitaidosta rakentavan vuorovaikutuksen elementtinä. Hyvien ja opiskelijalle merkityksellisten käytänteiden luominen onnistuu parhaiten johdon tuella ja panostamalla opettajien yhteistyöhön.

Tukimateriaalia kieliprofiilin paikalliseen toteutukseen

Kesän lopuksi julkaisimme wordpress-sivuston paikallisen työn tueksi: https://kieliprofiili.com/. Verkkosivustolla olemme pyrkineet kirjoittamaan uuden kielten LOPSin sisältöjä ja tavoitteita auki selkeällä kielellä, jotta niin opiskelijat että opettajat voivat tutustua materiaaliin itsenäisesti. Sivusto on vasta luonnos, ja sitä kehitetään tulevan syksyn ja kevään ajan.

Seuraava askel työssämme on kehittää välineitä kielitaidon itsearviointiin, laatia opettajille konkreettisia malleja kieliprofiilin toteuttamiseen eri kielten oppiaineiden yhteistyönä sekä etsiä lupaavia käytäntöjä kieliprofiilin hyödyntämiseen korkeakoulukurkistuksissa.

Lue lisää

Vastaa