30. Kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden taidot

Kielten Eurooppalaisessa viitekehyksessä taidot toimia kielellisessä ja kulttuurisessa moninaisuudessa jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen:

  1. Taito hyödyntää kulttuurista osaamista tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa
  2. Taito hyödyntää monikielisyyttä tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa
  3. Taito hyödyntää monikielisyyttä vuorovaikutustilanteissa.

Alla olevassa taulukossa kuvataan tarkemmin, minkälaista osaamista kuhunkin osa-alueeseen liittyy. Taulukko perustuu kielten viitekehyksen täydentävään osaan (Companion volume).

Kuva on taulukko vaaleansinisellä pohjalla. Taulukossa lukee seuraavaa:

Taito hyödyntää kulttuurista osaamista tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa:
• Osaan tunnistaa kulttuurisia ja sosiaalisia tapoja ja merkityksiä sekä toimia niiden pohjalta.
• Osaan tunnistaa ja tulkita eriäväisyyksiä ja samankaltaisuuksia.
• Osaan pohtia ilmiöitä/tapoja/yms. neutraalisti ja kriittisesti.

Taito hyödyntää monikielisyyttä tiedon tuottamisessa ja tulkitsemisessa:
• Osaan suhtautua eri kielten käyttöön avoimesti ja joustavasti.
• Osaan hyödyntää kielellisiä (esim. kielen rakenteeseen liittyviä) vihjeitä ja merkityksiä.
• Osaan hyödyntää kielten välisiä samankaltaisuuksia ja tunnistan myös ns. false friends.
• Osaan hyödyntää eri kielillä laadittuja käännöksiä rinnakkaisista lähdemateriaaleista.
• Osaan koota tietoa eri kielillä laadituista lähdemateriaaleista.

Taito hyödyntää monikielisyyttä vuorovaikutustilanteissa:
• Osaan sopeutua joustavasti erilaisiin tilanteisiin.
• Osaan ennakoida, milloin ja missä määrin usean kielen samanaikainen käyttö on hyödyllistä ja soveliasta.
• Osaan mukauttaa käyttämääni kieltä kuulijan/lukijan kielitaidon mukaan.
• Osaan yhdistellä ja vaihdella eri kielten välillä tarpeen mukaan.
• Osaa hyödyntää eri kieliä selittämään ja täsmentämään asioita.
• Osaan kannustaa muita käyttämään useita eri kieliä.
  1. Katsokaa taulukkoa parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Voitte myös tulostaa taulukon alta.
  2. Tunnistatteko taitoja? Otatteko itse näitä huomioon arjessa?